Jeg leste om Islam - i påska...

Folk flest sin oppfatning av Islam er ganske så forvrengt og overfladisk. Det blir min konklusjon etter å ha lest meg opp på Islam og snakket med Islams tilhengere.

§ Islam er en monoteistisk religion, som har bare en gud, i likhet med kristendom og jødedom. Islam oppsto 600 år e.Kr. som en aktivt misjonerende religion og er i sterk vekst. Profeten Muhammed tilsvarer Jesus, med den forskjell at Muhammed er et menneske som hverken gikk på vannet eller sto opp fra de døde. Koranen er Islams hellige bok. De som bekjenner seg til Islam kalles for muslimer.

§ Koranen er ei bok som tilsvarer Bibelen og består av 114 surer (kapitler). Den ble skrevet over en periode på 23 år av profeten Muhammed og hans tilhengere. Muhammed fikk sine åpenbaringer gjennom engelen Gabriel, også kjent fra Bibelen. Gabriel var nemlig bindeleddet mellom Muhammed og guden Allah. Allah er en tro kopi av kristendommens Gud. Muhammed døde i Medina 632 e.Kr.

§ Volden i Koranen er beskrevet i vers 9:5 og handler om en enkeltstående hendelse. Folk i Mekka angrep Muhammed og hans følge. Koranen tillater derfor å kjempe tilbake i selvforsvar. Det er dette verset ekstremistene og islamofobene elsker å referere til. Så er de selvsagt blinde for de etterfølgende vers som sier at all krigføring skal stanse umiddelbart når fienden gir seg. Det er ikke lov å ta hverken fanger eller hevn. (Ref.: professor John L. Esposito ved Georgetown University).

§ Islam er en lovreligion hvor den juridiske delen blir kalt sharia. Sharialovene oppsto på tilsvarende vis som Kirkens lover i middelalderen. Det var menn som tolket Koranen, og det var menn som tolket Bibelen. Det ble et tragisk resultat for kvinnen. Hun ble definert som mannens eiendom underlagt spesielle adferdsmønstre og lover. Brudd på disse lovene kunne resultere i dødsdom med den islamske formen for steining, eller den kristne versjonen som å bli bundet til bålet og levende brent som hekser. De fleste muslimske land har i dag forkastet sharialovene, unntatt Iran, Saudi-Arabia og Sudan.

§ IS, forkortelse for Den islamske stat, vokste fram i kjølvannet av USAs okkupasjon av Irak i 2003, men ble en egen terrororganisasjon først i 2013. IS sitt mål er å opprette en muslimsk stat på irakisk og syrisk jord. En stat som bygger på en konservativ og ekstrem tolkning av Koranens sharialover.

Det viktigste kampmidlet er å spre frykt i befolkningen gjennom en voldelig terror mot sivile, inkludert kvinner og barn. Ledende muslimske politikere og den muslimske geistligheten tar sterk avstand fra IS som en terrororganisasjon. IS er i dag svekket og på tur til å bli totalt nedkjempet.

§ Så spør du kanskje om det finnes et tilsvarende «kristent IS». Svaret får du her:

http://www.side3.no/rasist-ville-vite-hvor-det-kristne-is-er-fikk-lekse-sa-det-smalt-pa-internett/3423331056.html

http://kjellshvamenerua.blogspot.com

Hva slags framtid foretrekker du?

Jeg spør deg som et alminnelig opplyst menneske. Da vet du at klimaendringer sammen med avskoging bryter ned jordas økosystemer. Det igjen fører til et hurtig tap av arter på jorda vår. Rødlista for Norge i 2015 viser at 4438 arter er truet av utryddelse, 21 prosent.

IUCN, International Union for Conservation of Nature, publiserer Rødlista for hele verden. Den forteller at i vår tid utrydder vi arter 1000 ganger hurtigere enn hva den naturlige evolusjonen ville ha gjort. Med det tempoet blir det fort stille i skogene. Prognosene sier at om 50 - 70 år har vi halvert antall pattedyrarter sammen med et sammenbrudd i fiskeriene på grunn av for høyt surhetsnivå i verdenshavene. Et så hurtig tap av det biologiske mangfold er ikke bærekraftig for oss, for arten Homo Sapiens. Vi graver med andre ord vår egen grav.

FNs prognoser advarer oss om at vi blir 9,7 milliarder mennesker i 2050 med et behov for 60 prosent mer mat på verdensbasis. Samtidig vil politikerne putte stadig mer mat på bensintanken. Biobensin og biodiesel skal erstatte fossil energi.

Vi bruker allerede enorme arealer for å dyrke matplanter som er rike på sukker og stivelse som soya, mais og raps for å fremstille metanol og etanol. Bare i USA dyrkes det mais til biodrivstoff på et areal som er større enn Norge!

Produksjonen av biodrivstoff presser matprisene oppover hvilket går ut over de fattigste menneskene på jorda. I tillegg har biodrivstoff ingen miljøgevinst, tvertimot. Jordene skal pløyes og plantene skal sås, sprøytes, vannes, høstes, fraktes, raffineres og transporteres, hvilket krever store mengder fossil energi.

Er det noen igjen med vettet i behold som fornekter at vi mennesker påvirker klimaet gjennom utslipp av klimagasser som karbondioksid og metan? Og er det noen som lenger betviler at det er forbrenning av olje, gass og kull som er årsaken?

FNs klimapanel, Intergovernmental Panel on Climate Change, forkortet IPCC, ble etablert i 1990. Panelet samler inn alle forskningsrapportene og setter de inn i ulike modeller for deretter å publisere. De kan blant annet fortelle at dagens CO2 nivå er det høyeste på 420.000 år, men mest sannsynlig på over 20 millioner år. Allerede nå merker vi konsekvensene av en økning i den globale temperaturen med ekstremvær, tørke og flom.

I desember 2015 i Paris møttes alle verdens land til et klimatoppmøte. De ble enige om at den globale oppvarmingen må holdes under 2 grader Celsius for å unngå en verdensomspennende økologisk katastrofe. Fortsatt øker utslippene både her til lands og i verden forøvrig. Hva gjør du med det?

Unnskyld, hvor gammel er du nå?

Er du 20 år vil du leve helt sikkert til du er 90, minst til 2087. Bryr du deg om din egen framtid? På hvilken måte? Og du som er i trettiåra med to unger er kanskje litt bekymret for framtida? Du skal leve rundt 60 år til, og ungene dine vil oppleve å runde år 2100. Hva slags verden vil dine barn leve i da?

Det er faktisk ditt ansvar å avgjøre det - i dag!

http://kjellshvamenerua.blogspot.com

Hvor lykkelig er verdens lykkeligste?

Som kjent er Norge kåret til verdens lykkeligste land. World Happiness Report begrunner det med "gode velferdsordninger, godt ivaretatte menneskerettigheter og gode styresett koplet med en sunn økonomi". Men det er vel ingen som tror at alle i dette landet er like lykkelige?

Hva med de de 530 som i gjennomsnitt tar sitt eget liv hvert år, de fleste er unge mennesker? Det er vanlig å anta at det er 10 ganger flere selvmordsforsøk enn selvmord. De er vel heller ikke verdens lykkeligste?

Antallet mennesker med psykiske lidelser har eksplodert de siste årene, være seg schizofreni, paranoia eller manisk depresjon.

Når vi ikke lenger makter å innfri kravene som stilles til oss, hverken i jobb eller i fritid, forklares det med relativt nye begreper som «tidsklemme» og «utbrenthet».

De er nok heller ikke så lykkelige, de tusenvis av ungdommer som studerer kroppen sin hver dag for å se om de tilfredsstiller idealene, hvilket de ikke gjør med anoreksi og depresjon som resultat.

De nær 100.000 fattige ungene her i landet som daglig opplever å måtte stille bakerst i køen er rett og slett ulykkelige.

Har World Happiness Report regnet med de over 320.000 personer i Norge som går på antidepressiva, såkalte lykkepiller? Antallet doser øker for hvert år og passerte 99 millioner i 2016.

Lykke forutsetter trygghet og mestring. Men siden konkurransen om markedsandeler og profitt krever stadige omstillinger, blir de som ikke makter å henge i stroppen heller hengende etter. Og det til tross for fastfood, power naps, speeddating og korttidsterapi. De som bryter sammen i tredemølla får tilbud om kurs i mindfulnes, coaching og positiv tenkning.

Vår kultur er også mer fokusert på det enkelte individ enn på fellesskap. Svært mange er så intenst opptatt av helsekost og kroppsfiksering at de blir syke av det. De leser biografier om vellykkede, rike mennesker og går oftere til legen for å forsikre seg om at de er friske enn de tar bilen til EU kontroll.

Det sier seg sjøl at et forbrukersamfunn som vårt må innbille folk at det er ting som skaper lykke. Vi må kjøpe, bruk og kaste i et stadig høyere tempo for å føre et såkalt normalt liv. Sånn blir det liten tid og smått med krefter igjen til et politisk engasjement, hverken i forhold til ressurser eller klima.

Det har vel aldri før vært et så stort gap mellom kampen for sin egen framtid og nivået på det politiske engasjement til dagens ungdomsgenerasjon? Men ære være de få som engasjerer seg!

Et lite lykkeråd til slutt:

Ta ikke for gitt at du skal leve evig. Fortreng ikke tanken på din egen død, den bør heller fylle deg med en intens glede over å få enda en dag på den vakreste planeten i universet. Da vil det også kjennes ganske så naturlig å ta et ydmykt ansvar for jorda di i solidarisk samhandling med andre. Det er lykke det...:)

http://kjellshvamenerua.blogspot.com

Erna Solberg, hva blir historiens dom?

Jeg tar det for gitt at du som regjeringssjef har gitt Olje- og energidepartementet, med statsråd Terje Søviknes (FrP), klarsignal til å utlyse 102 nye blokker for boring etter olje og gass. 24. konsesjonsrunde gir 22 oljeselskaper adgang til 9 blokker i Norskehavet og 93 i Barentshavet.

Jeg tar det også for gitt at du kjenner til Olje- og energidepartementet sitt overordnede mål, nemlig å sikre høy verdiskaping gjennom effektiv og miljøvennlig forvaltning av energiressursene.

Du som Høyrekvinne sverger jo til markedsmekanismen som prisregulator. Den som sier at når tilbudet overskrider etterspørselen så synker prisen, slik det er i dag. Det vil jo være mer lurt å gjøre det motsatt, la etterspørselen overskride tilbudet, slik at prisen blir presset oppover. Det vil i så fall innebære at du holder igjen utlysing av nye blokker og struper produksjonen av olje og gass. Samtidig vil du kunne gi et viktig bidrag for å redusere utslipp av klimagasser. 159 liter olje avgir nemlig 10 kg karbondioksid, 24.000 tonn hver dag merket «Made in Norway».

Og selvsagt kjenner du til hvilken fantastisk ressurs denne fossile, ikke fornybare energien er. Putt et fat olje under panseret og du får 2311 hestekrefter!

Selv om produksjonen ligger på bare 2,4 millioner fat om dagen så blir det allikevel penger av det til tross for lav oljepris på 53 dollar fatet. Etter dagens kurs tilsvarer det 450 kroner, 2,83 NOK per liter. Det er gibort pris for en ressurs som samfunnet er helt avhengig av og som inngår i alt som produseres fra tannkrem til romstasjoner.

Men du ivrer etter å tømme olje- og gassbrønner så fort som mulig, og Oljefondet vokser. Et fond som er helt avhengig av en stabil verden uten store økokatastrofer, konflikter og kriger. Oljefondet ville falle sammen som et korthus dersom en tredje verdenskrig skulle bryte ut. Og akkurat det er faktisk mer sannsynlig nå etter at ditt søsterparti, Det republikanske partiet, har kommet til makta i USA med en umoden og ustabil president. Og det blir vel ikke noe bedre med at du er nestleder i den internasjonale samarbeidsorganisasjonen for høyrepartier der Donald også er medlem?

Det lureste er å økonomisere med knappe ressurser, hvilket betyr at dine barnebarn og barnebarns barn også skal få glede av denne fantastiske ressursen. I så tilfelle er det tryggest å la oljen ligge der den ligger, langt under jordas overflate til glede for kommende generasjoner. At du stiller deg usolidarisk med dine egne ungers framtid kan bare forklares med en utrolig sterk tro på egen politiske ideologi, med en overbevisning som sjøl en fundamentalistisk jihadist kan misunne. En ideologi som krever kontinuerlig økonomisk vekst, koste hva det koste vil.

Egentlig synes jeg synd på deg, for du er jo ikke slem. Men like fullt må du være forberedt på at kommende generasjoner vil ikke være nådige i sin dom. Din periode som landets leder vil garantert bli beskrevet som tiden da en umoralsk grådighet fortrengte solidaritet.

http://kjellshvamenerua.blogspot.com

EIERSKAPSDEMOKRATI = SOSIALISME?

Det er vel like greit å svare med en gang; JA. Men det som gjør begrepet «Eierskapsdemokrati» så interessant er hvem som lanserer det og hvorfor det blir lansert nå.

For å ta det siste først så er det en stadig voksende erkjennelse av at den politiske liberalismen med tilhørende aggressiv kapitalisme er destruktiv for natur og mennesker. Vi står med andre ord ovenfor et økonomisk og økologisk sammenbrudd.

Og det er ingen hvem som helst som erkjenner dette. Det er vår tids fremste filosofer og økonomer. (Karl Ove Moene, Thomas Piketty, James Mead, John Rawls, Trygve Haavelmo m.fl.)

Et naturlig filosofisk spørsmål er; Hva er betingelsen for at et samfunn skal bli mest mulig rettferdig? Underforstått dersom vi ønsker at samfunnet skal fungere mest mulig rettferdig, hvilket jeg tar som en selvfølge.

Et slikt ønske krever at alle starter på den samme startstreken i livets løp, at alle i samfunnet har like sjanser for å skape seg det gode liv. Det betyr også at alle skal ha like muligheter for å delta i organisasjoner, i politisk virksomhet og i ferie- og fritidsaktiviteter. Og det er her økonomene kommer med sine advarsler.

Det er nemlig slik at Vestens privatkapitalisme resulterer i en enorm skjevfordeling av samfunnets verdiskaping. Kapital og formuer hoper seg opp hos noen få kapitaleiere og deres lakeier. Klasseforskjellene øker og gir dermed landets innbyggere ulike muligheter i livet sitt. Det igjen skaper sosiale spenninger og politisk uro som i verste fall kan føre til borgerkrig. Når noen få hundre kapitalister eier like mye som halve jordas befolkning, så er det en krigserklæring.

Våre fremste økonomer oppfordrer derfor politikerne til å føre en skattepolitikk som gir en rettferdig fordeling av samfunnets verdiskaping og samtidig sørge for en bærekraftig produksjon. Det vil si stikk motsatt av det som skjer her til lands.

Eierskapsdemokratiet skal erstatte den destruktive privatkapitalismen med forskjellige former for arbeiderstyrte bedrifter. Eierskap til produksjonsmidlene vil gi «den ansatte» tilbake råderetten over eget liv som produsent og konsument i en og samme person. Det er jo slik vi mennesker har levd og overlevd gjennom millioner av år. For det jo faktisk sånn at «den som har skoen på vet best hvor skoen trykker».

Samtidig gjør Eierskapsdemokratiet det mulig å velge et lederskap ut fra kunnskap og klokskap uavhengig av størrelsen på pengesekken.

Et aktuelt eksempel:

Vi vet at kapitalen hoper seg opp hos eierne av lakseoppdrettene. Og vi vet hvor skadelig oppdrettet er for både mennesker og natur.

Men ville et arbeidereid lakseoppdrett, et kooperativ, fortsette i samme sporet når Mattilsynet advarer deres barn og gravide kvinner om å spise produktet oppdrettslaks? Jeg vil garantere at produksjonen av laks ville da finne helt andre veier for å unngå konsentrasjon av tungmetaller og unngå ubotelig skade på havets økosystemer. Kort sagt Eierskapsdemokratiet gjør det mulig å skape et bærekraftig samfunn slik de fremste økonomer foreslår. Sosialisme kalles det også...

http://kjellshvamenerua.blogspot.com  

Unnskyld, behov for en oppdatering?

§ Den første utvandringen fra Norge fant sted i 1825 med ei lita seilskute som het «Restaurationen». Skuta la ut fra Stavanger med 52 kvekere ombord ledet av Cleng Peerson. Siden den gang har 800.000 mennesker, over halvparten av den norske befolkningen, flyktet fra Norge til USA og Canada. Mange unge menn vervet seg til den amerikanske hæren som sørget for å slå ned indianernes opprør mot plyndringen av landet sitt gjennom i alt 40 indianerkriger. Nordmenn flyktet fra sult og fattigdom, fra religiøs undertrykkelse og Kirkens makthegemoni.

§ Norge ble angrepet av Hitler-Tyskland 9. april 1940. I månedene som fulgte sørget Altabataljonen for Tysklands første militære nederlag i kampene på Gratangsfjellet, for så å gjenerobre Narvik. Administrasjonsrådet i Oslo besluttet imidlertid å gi Narvik tilbake til tyskerne 8. juni 1940. Først 60 år senere fikk soldatene ved Narvik-fronten medalje for innsatsen, det vil si 13 av 900 gjenlevende.

§ Det norske nazipartiet Nasjonal Samling ble stiftet av Vidkun Quisling i 1933. Under den tyske okkupasjonen sluttet tusenvis av nordmenn seg til NS som sammen med sin paramilitære avdeling, kalt Hirden, nådde et skremmende høyt medlemstall på nær 60.000. Quisling utropte seg selv som ministerpresident under kontroll av okkupasjonsmakten.

§ Det norske politiet arresterte og beslagla eiendelene til 770 jøder som ble sendt til Tyskland. Den største enkeltdeportasjonen fant sted 26. november 1942 med skipet «Donau». Da ble 532 jøder i alle aldre seilt ut fra Oslo med adresse tyske gasskamre for avliving.

§ Under andre verdenskrig 1940-1945 flyktet 60.000 mennesker fra Norge til Sverige, hvor de ble tatt godt vare på. Så godt at det ble opprettet flere «Norge i miniatyr», såkalte parallell samfunn. De fleste flyktet fra kampsoner og forfølgelse fra Nasjonal Samling, fra Hirden og Gestapo. Mange flyktninger kom seg videre til England, så ved krigens slutt var det 43.000 norske flyktninger i nabolandet.

§ Den 7. oktober 1944 gikk den Den røde arme til angrep på tyskerne langs hele fronten i nord. 25. oktober blir Kirkenes befridd etter harde kamper og til døden for 6084 russiske soldater. Tyskerne trakk seg tilbake med «den brente jords taktikk». Hele Finnmark ble brent ned, hus, naust, låver og husdyr. De som ikke klarte å gjemme seg bort i huler og gruveganger ble tvangsevakuert, men ikke uten motstand. «Geriljaen» på Sørøya holdt tyskerne lenge i sjakk med sine 80 kvinner og menn, deriblant tolv kvinnelige skarpskyttere.

§ Etter fredsdagen 8. mai 1945 ble nær 100.000 personer arrestert og anklaget for landssvik. 30 nordmenn ble dømt til døden, 25 av disse ble henrettet. De som fikk lengst fengselstraff slapp ut i 1956. Navnet «Quisling» er fortsatt synonymt med «Landsforræder».

http://kjellshvamenerua.blogspot.com

En skjebnetid for Menneskeheten.

kids have the futureJeg kan vagt huske nyheten som kom med avisenes krigsoverskrifter; Helly Hansen flytter fabrikken til Portugal! Tenk å produsere norske regnfrakker i Portugal, det kjentes som et landsforræderi. Men flere skulle følge etter. Utflagging ble det kalt.

I dag heter det globalisering, også kjent som den moderne tids imperialisme. Den som hviler på tre betingelser:

  1. Produsere/investere i land der arbeidskraften er billigst.

  1. Selge i de land der omsetningen blir størst mulig.

  1. Ta ut profitten der hvor beskatningen er lavest.

Den globaliserte økonomien består av en rekke internasjonale avtaler som sørger for fri flyt av kapital og arbeidskraft. Det i seg sjøl er vel og bra, men. Men konkurransen mellom selskapene om markedsandeler og profitt har bare i løpet av noen få tiår ført til en omfattende rasering av kloden vår.

Økosystemer bryter sammen, regnskogene skrumper inn, tusenvis av arter dør ut. 30 prosent av planetens jordsmonn er allerede utarmet. På grunn av forsøpling og forsuring er livet i verdenshavene satt under et ekstra press. Aktiviteten til arten Mennesket har resultert i en så stor forvandling av jorda at den krever en ny geologisk tidsbetegnelse; Antropocen = Homo Sapiens tidsalder.

Homo Sapiens er forøvrig latin og blir oversatt med «Det kloke mennesket». Men det vi holder på med i dag er lite klokt. Som kjent er det ikke lurt å sage av den greina man sitter på. Når åtte enkeltpersoner i det rike Vesten eier like mye som halve jordas befolkning, da ber vi om trøbbel. Da ber vi om migrasjoner, terror og krig. Så hva må gjøres?

Kapital, ressurser og mennesker bør fortsatt kunne utveksles mellom verdens land. Det styrker vår identitet som tilhørende en global familie og fremmer fred og forsoning. Men globaliseringen kan ikke lenger drives med profitt som motiv. Det er ikke nødvendig å måtte skape et søkkrikt mindretall for å drysse smuler til det store flertall. Det betyr forbud mot den aggressive, liberalistiske kapitalismen.

I stedet må vi innføre eiendomsdemokrati med borgerlønn og styrke den internasjonale fagbevegelsen som en grunnleggende økologisk og økonomisk maktfaktor.

Privatkapitalistisk profitthunger kan ikke lenger få utnytte jordas naturressurser. Ressurser som vann, olje, gass, skog, mineraler etc må i stedet forvaltes og fordeles av overnasjonale organer som FN og IEA, der vitenskap og forskning leverer premissene. I dag er det mulig å gjøre det med matematisk rettferdighet takket være datamaskinen. Vi har nemlig tilstrekkelig kunnskap og teknologi for å gjøre Antropocen til den tidsalder da Homo Sapiens tok til vettet og gjorde de kloke valg.

Da er det opp til oss som borgere i et demokrati å kreve et politisk lederskap som har mot og evner til å føre en alternativ politisk kurs, en som er bærekraftig. Det innebærer at nåværende lederskap må vrakes som gammeldags og udugelig. Det bør førtidspensjoneres, enten det heter Jensen, Solberg eller Støre.

http://kjellshvamenerua.blogspot.com

GRATULERER MED DAGEN!

Hvor langt har egentlig kampen for likestilling og likeverd kommet?

§ I følge ILO ender Norge på en 50. plass angående kjønnsbalansen blant ledere på alle nivåer i offentlig og privat sektor. Det er bak land som USA, Island, Australia, Sverige, Canada og Storbritannia.

§ Kjekt å vite: Det kristne dominerte Sørlandet og Vestlandet skorer lavest på likestillingsindikatorene, mens det sentrale Østlandet og Nord-Norge skorer høyest på disse indikatorene i følge SSB.

§ Det buddhistiske Thailand, med sin grunnleggende lov om forbud mot alle former for diskriminering på grunn av kjønn og/eller seksuell legning, er ranket som nummer tre i verden når det gjelder antallet kvinnelige toppledere: Fillippinene 47%, Russland 42% og Thailand 38%     (EU = 9%).

§ Påminnelse: Feminismen og Søstersolidariteten er en internasjonal bevegelse med fortsatt store utfordringer...

http://kjellshvamenerua.blogspot.com

Et knippe farlige terrorister:

Erna Solberg: Du er statsminister i et rikt land med et skyhøyt forbruk. Norges forbruk tilsvarer nå et økologisk fotavtrykk som krever to planeter. Allikevel fører du en politikk som skal ytterligere øke forbruket, øke BNP og gjøre de rike enda rikere. Du styrer vårt land med uvett og skaper framtidsangst i det norske folk. Det kalles strukturell terror!

Per Sandberg: Du er fiskeriminister i den norske regjering. Du vil femdoble antall lakseoppdrett og det til tross for at Mattilsynet advarer barn og gravide om å spise oppdrettslaksen. Lakseoppdrett utrydder stadig fler villaks stammer. Du øker importen av soya fra Brasil som kraftfôr til oppdrettsindustrien, og Brasil svarer med å utvide soyaplantasjene på bekostning av regnskogen. Men det gir du blaffen i. Du bedriver med andre ord en utstrakt faunakriminalitet som kvalifiserer deg til tittelen økoterrorist!

Sylvi Listhaug: Du er innvandrings- og integreringsminister i den norske regjeringa. Din politikk og retorikk stimulerer fremmedfrykt og nasjonalisme. Du skaper et bilde av det norske folk som kaldt og uvennlig, et folk som lukker døra for de som banker på med rop om hjelp. Du lanserer begrepet « Godhetens tyranni». Hvor simpel går det an å bli? Du skaper en type angst og usikkerhet som kan sammenlignes med det mange mennesker har flyktet fra, nettopp på grunn av terror. Som statsråd skaper du den samme utryggheten i ditt eget land.

Torbjørn Røe Isaksen: Du er statsråd i Kunnskapsdepartementet og leder av Høyres programkomite. Din politiske ideologi, inspirert av Ayn Rand og hennes objektivisme, resulterer i en skolepolitikk der elevene betraktes som objekter med størst mulig input. Gjennom tester, målinger og prøver skal de konkurrere om størst mulig output. Slik deler du ungene våre inn i vinnere og tapere. Slik skaper du grobunn for mobbing i skolen. Slik skaper du robotisert arbeidskraft til glede for kapitaleierne. Gjennom ditt prestasjons hysteri terroriserer du ungeflokken vår!

Carl Ivar Hagen: Du er en original som har avslørt seg sjøl som en av de mest kunnskapsløse og historieløse politikere i norsk historie. Men du har en fantastisk evne til å appellere til det mest simple, egoistiske og nedrigste hos mennesker. Du startet din politiske karriere med å henge ut alenemødre og folk i Nord Norge som snyltere. I dag har du avansert til å drive rasistisk propaganda mot de som har noe mer pigment i huden enn deg sjøl. Og det til tross for at du søker samme hudfarge ved å bo i det norske parallell samfunnet i Spania. Det som rommer rundt hundre tusen klimaflyktninger. Du er en høyrepopulistisk jihadist!

Jens Stoltenberg: Som generalsekretær i NATO oppfordrer du samtlige 28 medlemsland til å ruste opp, til å bruke mer penger på våpen enn på sivile formål, og det etter ordre fra USA. Du hyller USAs rakettskjold i Europa, du tillater USA å opprette rullerende militær base i Trøndelag, og du sender stadig flere krigsskip inn i Svartehavet på dørstokken til Russland. Slik skaper du utrygghet, ikke bare i den russiske befolkning, men også hos oss i Vesten. Du hisser til krig og tilfredsstiller terrorismens fremste mål; Skape frykt!

http://kjellshvamenerua.blogspot.com

Ikke helt det samme som hjemme...

Det er to haner som bor på hver sin side av denne lille landsbyen. Den nærmest meg er noe slitsom i blant. Og det skyldes løftebrudd.

Det står nemlig i turistbrosjyren at i det eksotiske Thailand vekker hanen deg klokka seks på morgenen. Det stemmer ikke. Den hanen her forstår ikke klokka og galer både natt og dag. Den andre hanen svarer som et fjernt ekko. Sånn holder de det gående. Årsaken er sannsynligvis at vi her har å gjøre med to homser som lengter til hverandre. Takket være buddhismen som tillater alle former for samliv, skal jeg gjøre et framstøt for å få flyttet den nærmeste hanen over på den andre siden. Det blir en vinn- vinn situasjon, slik jeg ser det...

Mopeden er en viktig del av thaienes livsstil med et imponerende bruksområde. Ja, det er et artisteri som meget godt kunne blitt en vellykket sirkusforestilling.

Mamma og pappa skal for eksempel en tur til byen med sine tre unger - på mopeden. Det går fint dersom den minste plasseres stående helt foran som en støtfanger. Eller mamma kommer alene med to unger bak, babyen på fanget og hvalpen i kurven foran.

Og kona er god å ha når man skal hjem med den tohjuls dragkjerra full av grønnsaker. Da må ho sitte bak på mopeden som et krokfeste med et godt grep rundt draget. Det går helt fint så lenge de holder seg på flat mark. Hjelm er forbudt, da kan man dø av heteslag...

Gjeteren bruker også mopeden sin som et moderne hjelpemiddel. I stedet for «kyrra, kyrra» bruker han hornet eller ruser motoren for å tvinge flokken dit han ønsker.

Han har forresten gitt meg en god ide. Dersom vi spleiser på mopeder til de norske sauebøndene, ville de da lettere komme seg ut i marka og gjete sauene sine så ikke ulven kommer og tar dem?

I et kristent land som Norge burde bøndene følge Bibelens formaning: «Som en hyrde skal han vokte sin hjord; i sin arm skal han samle lammene, og ved sin barm skal han bære dem; de får som har lam, skal han lede» (Esaias 40:11).

Sauer og gjetere hører sammen, bare så det er sagt...

Fuglekvitteret stilner samtidig med solnedgangen. I stedet våkner andre til liv. Sirissene er først ute. Når de har nådd et visst lydnivå kommer froskene inn for fullt med sine barytoner. Aftenens serenade går for full musikk, ispedd noen bjeff, kakling, hanegal og et raut i blant.

Når kvelden pakker mørket rundt oss, og Karlsvogna henger der oppe, opp-ned, da er det tid for det sosiale. Noen samles hos naboen som har TV for å følge med på en spennende såpeopera. Andre foretrekker et lite party med snadder som grilla froskelår, sommerfuglpupper, snegler og store gresshopper. Får noen lyst på en øl eller en dram ut på kvelden er det bare å stikke opp til den lille butikken og kjøpe seg ei Singha eller ei flaske Lau-kao.

Det er landsbyens eneste butikk, men til gjengjeld er den åpen hele døgnet.

Ho Li-Lai åpner alltid med et smil, uansett når. Så det...

http://kjellshvamenerua.blogspot.com

Det er vanskelig å fatte logikken.

Den nye presidenten i USA har sagt opp avtalen TPP (Trance-Pacific Partnership) som utgjør 40 prosent av verdensmarkedet. Men problemet med USAs økonomi er i følge presidenten sjøl manglende avsetning på landets produkter. USA er utkonkurrert på verdensmarkedet av blant annet Kina. Ville det ikke da være lurt å beholde en avtale som sikrer tilgang til et så stort marked for USAs egne produserte varer og tjenester?

Jeg skjønner heller ikke det der med muren mot Mexico. Vi vet jo at konkurransen om markedsandeler og profitt har tvunget lønnsnivået så lavt ned at kjøpekraften til den store middelklassen har stått på stedet hvil i over tretti år. Vi vet også at innvandrere er populær arbeidskraft, inkludert fra Mexico, siden de godtar lavere lønninger og er lite brysomme i forhold til fagforeninger, arbeidsmiljø og tariffer. Mangemilliardæren Donald Trump har jo sjøl blitt søkkrik takket være den billige arbeidskrafta. Hotellkjedene hans drives med 80 prosent innvandrere, lovlige som ulovlige.

Nå vil presidenten kaste ut millioner og hindre nye å komme inn. Han vil flagge hjem alle de bedriftene som er etablert i lavkostland for slik å skape flere arbeidsplasser i USA. Samtidig motarbeider han fagbevegelsen som slåss for økte lønninger og økt kjøpekraft. Hvor er logikken?

For å opprettholde kjøpekraften er de amerikanske husholdninger nå så gjeldstynget at tilstanden nærmer seg den som utløste finanskrisen i 2008. Ganske sikkert må president Trump gjøre det samme som den forrige; tigge kongressen om å få låne mer penger fra utlandet for å dekke bankenes underskudd.

Det foregår noe hjemme som også er vanskelig å fatte. Nei, jeg tenker ikke på den mørkeblå regjeringa med sin liberalistiske ideologi. Jeg forstår faktisk hvorfor den går over i historia som et trist tilbakeskritt.

Det er opposisjonen som jeg har problemer med, spesielt Arbeiderpartiet og Jonas Gahr Støre. AP har snekret sammen en politikk som de skal gå til valg på og som kalles framtidsrettet. Og som vanlig er det «Arbeid til alle» som har høyest prioritet.

Men hvordan få arbeid til alle? Vi vet jo at rasjonalisering og robotisering gjør stadig flere jobber overflødige. Samtidig vet vi at den økte verdiskapningen tas ut som avkastning til eierne og ikke i form av redusert arbeidstid.

En framtidsrettet politikk vil være å innføre 6-timers arbeidsdag sammen med borgerlønn!

Vi vet også at noen områder av arbeidslivet vil få et skrikende behov for arbeidskraft i årene framover, særlig innen håndverk og pleie/omsorg. En framtidsrettet politikk vil være å åpne døra på vidt gap for de mange som banker på, i stedet for å lefle med et innvandringsfiendtlig Fr.P. Et sosialdemokratisk parti bør også vite hvem som er samfunnets uunnværlige og prioritere deretter. Er det eksempelvis lærere, sykepleiere og renovasjonsarbeidere, eller er det alle pengeflytterne, alle overbetalte direktører, lobbyister og alle milliardærene som har arvet sine formuer?

Når Jonas Gahr Støre kaller sin politikk for framtidsrettet og samtidig vil dreie partiet ytterligere mot høyre, ja da blir det rett og slett ufattelig!

http://kjellshvamenerua.blogspot.com

Bikkjene her er ikke som hunder flest...

... de er bare flest. For jeg har aldri sett så mange bikkjer som her i Thailand, særlig ute på landsbygda hvor vi bor. Det har vel noe med buddhismen å gjøre. Er du først født til verden så skal du få leve. Det er nesten så jeg ber om unnskyldning når jeg i min brutalitet tar livet av ei flue.

Ja, selvsagt har vi bikkje. Første dagen spaden ble satt i jorda kom naboens tispe og lovet oss en hvalp. «Sette spaden i jorda» er det rette uttrykket. For tomta vår ble gravd ut med hakke og spade. All betongen til bygging av hus og planering er blandet for hand, tre deler sand og en del sement, sammen med vann. Her bruker vi ikke hverken blandemaskin eller gravemaskin...

Sist jeg så en gravemaskin var i Bangkok. En stor, gul gravemaskin påskrevet feit, svart skrift «VOLVO - made in China»! Så nå vet også jeg hvordan det føles å være traumatisert...

Thai bikkjene er noen fantastiske vakthunder, det skal de ha. Det må ligge i genene deres for jeg har ikke sett noen form for dressur. Bikkjene her kan jo hverken sitte eller gå ved fot...

Men bikkja vår gjør noe merkelig. Den lukker kjeften over leggen min som et skyvelære, så vidt jeg kjenner tanngarden. Hvorfor gjør du det, spør jeg, tamai, tamai?                       Da logrer den med halen og ser på meg med sine mørkebrune øyne, like dype som Asias visdom...

Ved solnedgang er det tid for historier. Da forteller jeg bikkja om mine store hunder fra gamle dager i Nord-Norge. De kunne nesten alle slags kunststykker, skryter jeg, både aportere og gi labb. Jeg legger ut om alle turene våre i fjellheimen da de bar kløv om sommeren og dro pulken om vinteren. Om kvelden, trøtte og slitne, krøp vi sammen inn i teltet mens det ulte og blåste utenfor.

Vel, kanskje jeg dramatiserer en del, men bikkja elsker mine historier. Da går halen som en visp med små bjeff som vitner om en fantasirik innlevelse.

Hva bikkja vår heter?

Rismarkene er delt inn i parseller med smale jordvoller på kryss og tvers. Der er det fint å gå tur med bikkja.

En dag kom en flokk vannbøfler, fem stykker!, gående rett mot oss. Gjeteren, en tannløs ung mann, gliste bredt og tenkte at nå må utlendingen og bikkja hans ut i åkeren med krokodiller, slanger, padder og all slags kryp. Men da steg den lille bikkja mi fram og stilte seg opp rett foran den første bøffelen, og ga full hals. Tru det eller ei, men bøffelen vek unna og vasset ut i åkeren, de andre fulgte etter. Gjeteren stirret vantro på meg og bikkja mi.

Der og da ble sannsynligvis en vandrehistorie født; ... og så møtte jeg et fremmed menneske langt ute på risåkeren ridende på et stort beist med tenner som sylskarpe kniver. Sammen med bøflene mine måtte jeg rømme langt vekk ut på jordet....

Og navnet? Ja, det gir seg jo sjøl etter en så heroisk opptreden.

Bikkja vår heter Hero! Så klart...

http://kjellshvamenerua.blogspot.com

Pengemakta graver sin egen grav!

Med rikdom menes eiendom til penger, kapital og naturressurser som i vesentlig grad overskrider det som er gjennomsnittet i befolkningen. Og man trenger ikke være psykolog for å forstå at den rike vil bli rikere, og helst aller rikest.

Det er også forståelig at den rike vil opprettholde de forhold som gjør det mulig å bli rik, hvilket betinger et samfunn som tillater store økonomiske forskjeller i befolkningen.

En slikt samfunn er underlagt en politisk ideologi som kalles Liberalisme. Selve begrepet stammer fra det franske Liberté som betyr frihet og har derfor en positiv klang. Liberalismen vokste fram under industrialiseringen i Europa. Den gangen jordas ressurser syntes uutømmelige, og den stadig voksende arbeiderklasse var uten politisk makt. Den gangen europeerne plyndret sine kolonier for naturressurser over hele verden. Kampen om rikdom og makt utviklet en grådighetskultur som førte Liberalismen over i en Laissez-faire kapitalisme, en «La det skure og gå kapitalisme» uten samfunnsmessige reguleringer.

Det er to norske politiske partier som er grunnlagt på Liberalismens ideologi, Høyre og Fremskrittspartiet. Begge partier danner nå Norges regjering med sin liberalistiske politikk: - gi stadig mer skattelette til de rikeste - bekjempe fagbevegelsen - bagatellisere ressurs- og miljøkriser - privatisering av landets infrastruktur- kontinuerlig stimulere økende forbruk - viser til USA som sitt store forbilde.

Akkurat det siste avslører en fanatisk tro på Liberalismens ideologi tilnærmet lik en fundamentalistisk religion, både blind og døv for virkelighetens realiteter.

Det er nemlig USA, Liberalismens flaggskip, som i dag kan dokumentere resultatet av en mangeårig liberalistisk politikk: - en gigantisk ansamling av kapital på noen få personer - 20 prosent lever under fattigdomsgrensen - kjøpekraften har stagnert - 75 prosent av økonomien er basert på forbruk - høyt forbruk krever mye gjeld, nå oppe i 18,5 billioner dollar - kun 7 prosent er fagorganiserte.

Det er således ingen tilfeldighet at seks av de åtte personer som eier like mye som halve jordas befolkning er bosatt i USA.

Allikevel har USA status som supermakt takket være sin enorme krigsmaskin med soldater og baser over hele verden.

Det er nå flere mobiltelefoner enn mennesker i verden. Selv den aller fattigste milliarden som lever på under 1,25 dollar om dagen kan studere rikdommen til oss i Vesten, takket være Internet, og det med undring og sinne.

En slik enorm kløft mellom rik og fattig skaper selvsagt globale spenninger i form av opprør, terror og migrasjoner, og er en pågående trussel mot Vestens pengemakt.

Liberalismen er umoralsk i sitt innerste vesen. Liberalismen er kriminell i sin iver etter å forfordele planetens rikdommer med stadig mer til de som har mest fra før, og det på bekostning av kommende generasjoner.

Men Liberalismen appellerer fortsatt til menneskets egoisme og grådighet, samtidig som den graver sin egen grav.

http://kjellshvamenerua.blogspot.com

Fra Patriotisme til Nasjonalisme.

Er du fan/tilhenger av et popband, et fotballag, en skiløper? Da er du patriot. Da kjennes det godt å heie sammen med alle de andre. Da kjenner du flokkens styrke, det patriotiske fellesskap.

Enda sterkere blir det når selve landet ditt er i konkurranse med andre land, være seg på ski, i fotball eller håndball. «En hel nasjon jubler over håndballjentenes gull» heter det i medias krigsoverskrifter. Vi gleder oss med dem, og sørger med dem når det ikke går vår vei.

Patriotisme skaper engasjement og inspirasjon og virker rekrutterende.

Som flokkdyr er det viktig å kjenne tilhørighet og å få aksept på den du er.

Desto mer grusomt er det å bli stengt ute fra flokken, slik mobbing fungerer.

Å være fan er altså bra, men. Men dersom vi tar i bruk hele uttrykket, fan-atiker, varsler det mer alvor.

Fanatikeren dyrker helt ukritisk sine egne illusjoner og er ganske så blind for andre menneskers særegenhet. Fanatikeren er som sådan en ekstremist og nasjonalismens grunnlegger.

Det er mye snakk om Norge og norske verdier for tiden. De som har tent debatten er mennesker på flukt som banker på vår dør. De er relativt få og utgjør ingen trussel mot vårt land.

De religiøse fundamentalister som i antall utgjør promillenes promille er heller ingen trussel. Men siden de blir tildelt mikrofonstativer i alle media, og «dyrket fram» av ekstreme høyrepopulister, blir ei fjær fort til fem høns.

De nasjonalistiske høyrepopulister som dyrker disse rabiate muslimer bidrar til å fremme terrorismens første mål; å skape frykt!

Når nasjonalistene blir avkrevd eksempler på hvilke grunnleggende norske verdier som er truet, blir de svar skyldig. Det er ikke så rart for Norge er et land som er formet av store emigrasjoner og immigrasjoner, med de skikker og holdninger som følger i kjølvannet.

I dag er nasjonalstatens suverenitet i stadig endring. Bare det faktum at graden av vår sjølberging er nå under 40 prosent, betyr at vi er helt avhengig av andre menneskers arbeid og kjøpekraft rundt om i hele verden.

Land og mennesker knyttes stadig nærmere sammen gjennom handel og internasjonale avtaler. Avtaler som riktignok bør settes under et kritisk søkelys, særlig i vår tid. Vi trenger ikke flere politiske bindinger som skal stimulere til ytterligere økonomisk vekst med enda mer til de som har mest fra før.

Historia kan fortelle hva som skjer når nasjonalismen tar overhånd. Begreper som Übermensch, Lebensraum, Das endliche Løsung, Holocaust etc, lever fortsatt i vår bevissthet. Ja, det er viktig å minne om at Nazismen kom til makta gjennom frie demokratiske valg, og det ved å peke ut en gruppe mennesker som samfunnets fiender, jødene. La oss ikke gjenta tragedien ved å gjøre flyktninger og asylsøkere til våre fiender, uansett hvor de kommer fra og uansett religion! La George Orwell trekke konklusjonen: «Nasjonalismen er den verste fiende av fred».

http://kjellshvamenerua.blogspot.com

En Elite til besvær.

Vi lever jo i ei fantastisk tid dersom man liker å følge med på hva som skjer, hjemme og ute. Informasjon og kommunikasjon har et enormt spenn takket være moderne teknologi. Noe av det kan vi flire til mens annet setter frokostkaffen i halsen, for ikke å snakke om alt som skaper bekymring...

«Eliten» har blitt et vanlig ord i det offentlige ordskifte. Begrepet omfatter verdens ledere av land og organisasjoner. De fleste er perifere, mens andre dukker opp hver dag. Donald Trump «over there» for eksempel, er en gjenganger i nyhetsbildet og sørger for at «the show must go on».

Russlands Putin er også et yndet media objekt, særlig når han blir irritert. Og det blir han når USA og NATO øver på militær intervensjon langs grensa til landet sitt. USA utplasserer stadig flere soldater og militært utstyr, inkludert raketter og atombomber, med adresse Russland. Natosjefen, Jens Stoltenberg, har ikke annet valg enn å etterplapre USA. Han sitter jo som kjent i brystlomma på krigsmaskinen.

Slik kommuniserer vår Elite, med sabelrasling på randen av krig!

NATOs opprustning er motivert i Russlands tilbakeføring av Krim-halvøya som et svært viktig område for landets forsvar, og det i tråd med folkeavstemningen i 2014. Det handler nemlig om å ta tilbake, noe som Natosjefen og vestlige media ikke nevner med et ord. Det var i 1954 at Sovjet-leder, Nikita Khrusjtsjov, overførte råderetten over ferieparadiset i Svartehavet fra Russland til Ukraina. Og det som takk for den heroiske innsatsen til Ukraina under andre verdenskrig. Da tilhørte Russland og Ukraina samme land, Sovjetunionen, som kjempet mot Hitlers Nazi-Tyskland.

Det skaper en del forvirring når Eliten påstår at de representerer "folk flest". Ta for eksempel Sylvi Listhaug, hun som er minister for integrering. Hun vil at flyktninger skal gå på kurs og lære seg norske verdier og norsk folkeskikk. Det er jo vel og bra. Men ministeren sjøl bedriver jo en ekskluderende retorikk som fører til segregering i stedet for integrering. Og det gjør hun som eliteperson i den norske regjering.

Mange med meg håpet i det lengste at hun bare ville demonstrere en sjelden form for svart humor. Men nei, ministeren mener alvor.

Når den mørkeblå Eliten med statsministeren i spissen blir avkrevd eksempler på norske verdier, blir de svar skyldig. De grunnleggende norske verdier er nemlig kjempet fram av den politisk/faglige venstresiden i Norge, og det med partiet Høyre som en klamp om foten. Det er verdier som demokrati, som likestilling mellom kjønn, som ytringsfrihet, religionsfrihet og organisasjonsfrihet.

Det er verdier vi skal hegne om!

Så får vi finne oss i at skikker og holdninger er i kontinuerlig endring der julebukken er byttet ut med halloween, kjøttkaker i brun saus erstattes med kebab fra Midt Østen, pizza fra Italia, taco fra Mexico og hamburger fra USA.

Å ja, regjeringseliten burde absolutt gå på kurs og lære om «Godhetstyrraniet» og andre flotte norske verdier. Der får de også kjennskap til norsk folkeskikk, det vil si folkeskikken til «folk flest».

http://kjellshvamenerua.blogspot.com

Back to basics?

La meg si det med fysiker, matematiker og kosmolog Stephen Hawking:         Menneskeheten er nå inne i en kritisk fase med de enorme økonomiske forskjeller i verden. Vi står overfor skjebnesvangre utfordringer i forhold til miljø, klima, matvareproduksjon, overbefolkning, artsutryddelse, epidemier, forsuring av verdenshavene...

Det har vært mange dommedagsprofetier opp gjennom historia basert på forskjellige tegn og tolkninger av ulike slag. Men i vår tid tar vi rede på de harde fakta med høyteknologisk utstyr. I tillegg utfører vi beregninger og prognoser takket være en enorm hjernekraft, datamaskinen.

Allikevel beveger vi oss hjelpeløst mot et kalkulert økologisk sammenbrudd.

Hvorfor?

For å finne svaret er det nødvendig med en sjølransakelse av oss sjøl, gjerne en psykoanalyse, for å finne ut hvordan vi er skrudd sammen, egentlig. Hva ligger i genene våre? Hvordan har vi forholdt oss til naturen opp gjennom evolusjonen? Hvordan har vi utviklet forholdet til hverandre?

For å ta det siste først så er det viktig å slå fast at vi er et flokkdyr. Det er som et individ i flokken at våre holdninger og følelser er formet gjennom millioner av år.

Siden flokken bæres oppe som en sum av de enkelte individers bidrag, vil det naturlig utvikles en adferd som går ut på å ta vare på hverandre. Det krever empati og en rettferdig fordeling av flokkens ressurser. Vi måtte rett og slett være snille mot hverandre for å overleve. Slik dannes det sosiale menneske.

Men i dag lever mennesket i så store flokker at det personlige ansvaret for hverandre er pulverisert og erstattet med institusjoner. Og institusjonene holdes oppe gjennom pengebidrag, budsjetter. Vårt sosiale ansvar er således blitt fremmedgjort i form av den skatten vi er pålagt å betale. Da er det lett å bli blind for det enkelte menneskes livssituasjon, og empatien forringes tilsvarende.

Som Homo Sapiens, det tenkende menneske, har vi vandret rundt på en planet med en natur som syntes uendelig rik, en natur vi bare kunne øse av.

Sånn er det ikke lenger. I dag består vi av mange store flokker som til sammen teller over sju milliarder. Vi har forlengst passert smertegrensen for naturens reproduksjon.

Det er vitenskapelig konsensus om at vi mennesker har i dag en aktivitet som tilsvarer et økologisk fotavtrykk på 1,7. Sagt på en annen måte, vårt ressursbruk krever 1,7 planeter.

Logisk sett er svaret på vår kritiske situasjon å gå tilbake til utgangspunktet, til den flokktilværelsen vi er skapt for. Det betyr i så fall å organisere samfunnet i små demokratisk styrte enheter slik at vi igjen kan bli produsent og forbruker i en og samme person. Først da kan vi ta beslutninger som er forankret i reelle behov, og samtidig erfare det virkelige forholdet mellom produksjon og ressurser, mellom forbruk og miljø. Det betyr å ta tilbake makta over egen tilværelse.                                                                           Men foreløpig går vi stikk motsatt vei. Det kalles sentralisering.

http://kjellshvamenerua.blogspot.com

Et guddommelig kjønnsskifte...

Det hele startet med Gud som beskrevet i det gamle testamente, Jahve. En nådeløs tyrann som delte ut unge jomfruer som gaver til presteskapet, som torturerte og drepte for fote på den mest bestialske måte. Jahve skapte kvinnen som mannens eiendom sammen med hans husdyr og slaver.

Jahve sto som modell da Islams Allah ble designet av profeten Mohammed seks hundre år e.Kr., og begge er kvalifisert som æresmedlem i dagens IS. Til tross for at Jesus prøvde å humanisere sin Far i himmelen, lever fortsatt Jahves kvinner som mindreverdige individer i hodene på de fleste menn. Slik dannes våre kollektive forestillingsverdener være seg som kristen eller som muslim - i større eller mindre grad.

Men hvordan ville våre forestillinger og holdninger vært i dag dersom erkeengelen Gabriel hadde befalt «jomfru Maria» om å føde ei guddommelig datter? Og datteren Maria, oppkalt etter sin mor, skulle i en alder av tretti år forkynne det glade budskap; vår Gud er ikke en mann, men ei kvinne. Ei Gud Moder.

Trosbekjennelsen lyder slik: «Jeg tror på Moderen, Datteren og Den hellige ånd».

Det er relevant å spørre; ville en Gud Moder, som gjennom den kjødelige «jomfru Maria», fødte, vasket og ammet sin kjære datter, velge henne ut til å dø, spikret opp på et trekors og kalle det et kjærlighetens symbol? 

Ville Mor i himmelen velsigne sin menighet, «Den store hvite flokk», når den drepte og lemlestet hverandre? Kall det korstog, kolonialisering, religionskriger, heksebrenning, Inkvisisjon, Holocaust, eller gud vet hva...?

Eller må det være en Gud Fader i himmelen for å kunne kommandere unge menn til å ligge i skyttergravene og ta livet av hverandre, med parolen «God with us» på den ene side og «Gott mit uns» på den andre?

Kjære muslimske mann. Du som lever i ei tid med opprør mot både Koranen og presteskapet. Du som må velge «Den arabiske våren» eller Talibans sharialover. Du som har en forestillingsverden gitt av Allah og hans profet gjennom Koranen.

Du burde også unne deg en guddommelig kjønnsoperasjon. La den nådeløse mannsguden Allah bli byttet ut med ei kjærlig og empatisk Gudinne. Og profeten heter ikke lenger Mohammed, men profetinnen Fatima. Ville du da fortsatt betrakte kvinnen som din personlige eiendom? Eller ville kvinnen fremstå som et selvstendig individ like verdig som deg sjøl? Først da kan hun berike ditt liv på en måte som langt overgår Allahs løfte om førti jomfruer i himmelen...

Men vi her i Vesten er ikke kommet lenger enn at vi kan samarbeide om likeverd og likestilling. Som du vet ynder USA å kalle seg «Gods own country». Under valgkampen på president var det to kandidater, ei kvinne og en mann. Mannen, Donald Trump, kalte sin motpart for stygg og kriminell og synes det er greit å grafse på kvinners underliv. Han ble valgt til verdens høyeste politiske embete. Spørsmål; tror du Hillary Clinton hadde blitt valgt dersom hun hadde oppført seg på tilsvarende sjikanøse måte - mot menn?

http://kjellshvamenerua.blogspot.com

Godt Nytt År?

Norges utslipp av klimagasser er nå oppe i 54 millioner tonn i året og blir angitt som karbondioksid ekvivalenter. Det vil si klimagasser som metan, lystgass o.a. sin innvirkning på drivhuseffekten blir omregnet tilsvarende karbondioksid, de blir ekvivalente med CO2.

Norges utslipp utgjør to promille av det totale utslippet i verden. Kina og USA er som kjent de største bidragsyterne i så måte.

Så hvorfor skal vi her på berget i det hele tatt bry oss om klimagasser og global oppvarming, vårt bidrag er jo som en dråpe i havet?

Dersom vi legger til grunn Norges utslipp per innbygger, blir problemstillingen straks mer utfordrende. Da blir 10,4 tonn per innbygger et vesentlig bidrag til endringer i klimaet, og vi klatrer høyt på statistikken. Vi klatrer nesten til topps når vi legger til grunn vår rikdom, salg av olje og gass til andre land. Det er en ting.

En annen og svært alvorlig ting er vårt forhold til verden forøvrig. Klimaendringene er globale og som sådan en felles utfordring for hele menneskeheten. Det er den erkjennelsen som fikk 196 land i Paris til å skrive under en erklæring om å bekjempe utslippene av klimagasser for å begrense skadene av en global temperaturøkning. Den erklæringen er skrevet under av Norge og ratifisert i juni. Det betyr at Norge forplikter seg til å redusere sine utslipp med 40 prosent innen 2030, 20 millioner tonn, tilsvarende 1,5 millioner tonn karbondioksid hvert år. Men regjeringa har ikke engang en plan for hvordan vi skal påta oss ansvaret for «Det grønne skifte».

Det er jo forståelig når lederen for regjeringspartiet FrP og finansminister, Siv Jensen, røper sin trosbekjennelse; - jeg tror ikke klimaendringene skyldes menneskelig aktivitet! FrP sin stortingsgruppe følger opp med krav om å programfeste: - FrP mener at klimaendringer skyldes naturlige variasjoner og tar avstand fra påstanden om at klimaendringer skyldes menneskers marginale utslipp av klimagasser.

I sin uvitenhet påstår FrP at FNs klimapanel tar feil som om IPCC driver egen forskning. Klimapanelets oppgave er å sammenfatte forskningsrapportene fra tusenvis av instanser verden over og å publisere disse. Det er kunnskap innhentet gjennom flere tiår, være seg med satellitter, med skip, med ballonger, gjennom analyser av is, pollen, sedimenter, radioaktivitet etc. Det er vår tids mest intensive vitenskap.

Selvsagt har klimaet variert på planeten i løpet av dens levetid av ulike årsaker.

Fremskrittspartiets nestor, Carl I. Hagen, bruker det som premiss for sin logiske sans: - for tusen år siden bodde vikinger på Grønland. Da var det like varmt som i dag til tross for at vikingene ikke hadde biler. Ergo er utslippene fra dagens veitrafikk ingen trussel mot klimaet...

Det må understrekes at vi her snakker om landets politiske ledelse, ikke om en gjeng stand-up komikere.

Vi snakker om en regjering som tar politiske valg på vegne av deg og meg og vår framtid, og det med kunnskaper, holdninger og moral som er gått ut på dato, forlengst! Derfor tror jeg ikke på et godt nytt år.

http://kjellshvamenerua.blogspot.no

God Jul - og gratulere med dagen...

Siste «Black Friday» satte ny rekord i shopping med over to milliarder kroner i løpet av en dag. Handelstanden holdt riktignok åpent til klokka tolv om natta, rett skal være rett. Men det blir allikevel småpenger dersom vi skal klare å sette ny pærs på julehandelen. Da må vi opp i 58 milliarder kroner, nesten to hele bistandsbudsjetter! Det blir spennende, men som kjent er det typisk norsk å være god. Vi får vel vite svaret i løpet av tredjedags jul, da handelstanden er ferdig med kasseopptellingen.

Kjøpesenteret er fullt på lille julaften, og for mange er det siste sjanse for å krysse ut gavelista. Og det merkes, kundene er stressa og knuffer irritert borti hverandre i køen foran kassa. Kassene plinger ikke like mye som i gamle dager. Nå betaler jo de fleste med plastikk, gjerne på krita.     SSB melder at det norske folk er nå så gjeldstynget at ei ny finanskrise er under oppseiling; 3000 milliarder kroner, i snitt 600.000 på hver av oss.

Jeg skal bare finne en liten ting til kona, men kjenner allerede på nederlaget.                                 Det er jo så mye her jeg ikke skjønner. Ikke er jeg så veldig stiv i inglishen heller.

Sirius Healthcare for taking care your body and treating your skin, 70% OFF, tilbyr Tweens Resurrection, Recovery and Re-Energizer. Det er visst på flaske til 199,-. Dessuten kan jeg ta tre og betale for to. Hadde jeg bare skjønt hva det skal brukes til. Det er vel tryggest å handle juledrammen på polet, tenker jeg. Og der skal jeg sannelig spørre om de også har tilbud på «ta tre for to»...

Jeg er vel rett og slett for dum. Jeg misunner alle de som har gavefantasien i orden, alle de som går rundt på kjøpesenteret og shopper med et smil, alle de som går ut med favnen full av gaver og tomme kredittkort. Personlig utvikler jeg alvorlige mindreverdskomplekser. Psykologen min har stilt diagnosen uhelbredelig, ho mener jeg mangler et gen, selve shoppinggenet. Så da så...

Jeg svetter og ser etter en bar i nærheten for å sette meg ned med «en skærp en», bare for å roe nervene. Men nei, noe slikt finnes ikke i norske kjøpesentra.                                                          Her må man være edruelig og konsentrert for riktig å nyte alt glitter og stas med alle nissene som smilende vinker deg inn i butikken. «dei-li er jo-o-ren» toner ut over den store kjøpehøytiden, men jeg klarer ikke å synge med. Krigsbildene inne i hodet mitt sørger for klumpen i halsen. Irritert blir jeg også.

Jeg lar min irritasjon gå ut over soldaten fra Frelsesarméen. Arméen som stenger ute homofile og lesbiske. Jeg viser han tikroningen min og utbryter; - du får ikke mer av meg for jeg er homse, jeg er homo! Mannen blir stram i maska og angsten i blikket forteller at budskapet har nådd inn. Jeg strener ut like tomhendt som jeg kom inn og rett bort til tiggerkona fra Moldova. Ho som sørger for å holde fire barnebarn på skole. Jeg kjøper et par tykke håndstrikka tøfler og får et varmt smil til takk. Gaven til kona er i boks.

All denne kommærsen maner fram et bilde i mitt hode. Et bilde av en fyk forbanna Jesus som kaster kremmere og salgsboder på dør, ut av templet.                                                                                 Det er jo hans bursdag vi skal feire og ikke handelstanden sin. Har vi glemt det? Han er jo 2016 år gammel! Gratulere med dagen skal jeg si, du er en tøffing, det du gjorde i templet er helt rått æsså. Akkurat det skal jeg si. Så det...

http://kjellshvamenerua.blogspot.com

Ytringsfrihet, på godt og ondt...

Norges grunnlov §100 skal sikre at borgere i dette landet får ytre seg fritt, direkte eller gjennom ulike media. Begrunnelsen er at ytringsfriheten skal verne om samfunnets sannhetssøking, om individets frie meningsdannelse og om demokratiet.

Og det er jo godt.

Men for å begrense det onde er også ytringsfriheten innsnevret og forbudt på visse områder som rasisme, pornografi, æreskrenkelse og bevisst villedning.

Misbruk av ytringsfriheten skjer daglig, ikke minst på Internett med alle sine sosiale medier. Der kan vi slenge ut det meste uten å bli stilt til ansvar, og uten å få en ørefik siden vi ikke står i samme rom.

Et horribelt eksempel er jo han på Facebook som fikk mange «likes» for sin ytring angående den 14 år gamle Jacob Abdullah Hassan som ble drept av en kristen norsk 15 åring;

- han var jo bare en fremtidig terrorist!

Isolert sett er ikke ytreren noe problem, han kan vi leve med som en slags bygdeoriginal. Det er antall «likes» som er skremmende. Mange nordmenn mener altså det er greit å ta livet av en 14 åring fordi han har mørkere hud og tilhører en annen religion!

Apropos religion, det er heller ikke greit å ta livet av 12 medlemmer i redaksjonen til satiremagasinet Charlie Hebdo i Paris på grunn av sine Mohammed tegninger. Selv om disse tegningene kan sorteres under kategorien Blasfemi får det være en grense for hva slags straff bespotteren skal få.

Men det er lov å stille spørsmål med vitsen. Er det så nødvendig å demonstrere ytringsfrihet på bekostning av andres helligdommer og trosoppfatninger?

Her hjemme har jo akkurat det vært forbudt helt siden 1902 gjennom §142 i grunnloven, Blasfemiparagrafen. Men i fjor ble hele loven fjernet for godt, så nå kan vi banne i kjerka uten å bli straffet med bøter eller fengsel inntil 6 måneder...

Det heter seg også at ytringsfriheten ikke må krenke retten til privatliv, ære og retten til eget selvbilde, men personer i maktposisjoner nyter et svakere vern på dette punktet enn andre.

Det siste frister til å bytte ut sakligheten med merkelapper. Dersom du klistrer ord som dum, tulling, idiot o.l. på en person så bør de jo helst følges opp med en begrunnelse.

Denne bloggen gjorde faktisk det med Fremskrittspartiets nestleder og fiskeriminister Per Sandberg. Han endte opp med tittelen «Herr statsråd Per Pappskalle Sandberg».

Her kommer enda en, og det er ei dame. Ei dame som vekker oppsikt langt ut over landets grenser med sin kyniske politikk og med en ordbruk som sårer mennesker langt inn i hjerterota. Ho tilhører også det bakstreverske Fremskrittspartiet. Hvem?

Riktig, jeg tenker på vår Innvandrings- og integreringsminister. Heretter blir hun titulert med «Fru statsråd Sylvi Skrulla Listhaug».

Herregud, så godt det er å ytre seg i frihet...:)

http://kjellshvamenerua.blogspot.com

Biologisk drivstoff er mat!

Bilismen med fossilt brensel som drivstoff utgjør en alvorlig trussel mot klimaet.

I Norge bidrar transportsektoren med nesten en tredel av Norges utslipp som nå er oppe i 54 millioner tonn karbondioksid, CO2, i året.

For å redusere forbruket av bensin og diesel blir det tilsett drivstoff som er utvunnet fra planter, bioenergi. I dag er tilsetningen på 5,5 prosent. Venstres målsetting er 20 prosent innen 2020. Arbeiderpartiet krever 40 prosent innen 2030. Men vet de egentlig hva som er konsekvensen?

De best egnede planter for produksjon av biodrivstoff er matplantene mais, sukkerrør og raps. Til selve dyrkingen går det med mye energi til rydding av nytt land og til gjødsling, noe som også medfører utslipp av CO2. Siden vi ikke kan putte plantene rett på tanken må disse raffineres til etanol med ytterligere bruk av energi.

Kanskje spinninga går opp i vinninga?

Biodrivstoff er ment å være karbonnøytralt takket være fotosyntesen. Som kjent tar plantene opp CO2 fra atmosfæren og binder karbonet som glukose og cellulose. Når planten/etanolen forbrenner vil karbonet binde seg til oksygenet i lufta. Vi får igjen dannet karbondioksid som går ut i atmosfæren. Plantene tar da dette opp på nytt, og vi får et kretsløp med opptak og avgivelse av klimagassen karbondioksid.

Biodrivstoffet skal således være karbonnøytralt og erstatte en brøkdel av det fossile.

Det er vel bra?

Ja, isolert sett er det bra. Men det har jo noen konsekvenser både i forhold til natur og mennesker.

Når biodrivstoff blir en etterspurt vare på markedet svares det med en tilsvarende økning i planteproduksjonen. Dette krever igjen økte arealer som må dyrkes opp, ofte på bekostning av verdifull regnskog som brennes ned.

Eksempelvis er oljepalmeplantasjene ikke lenger en trussel mot regnskogene i Sørøst Asia, de har forlengst resultert i en omfattende økologisk katastrofe!

Men her hjemme med et kaldere klima må vi ty til skogen. Det blir litt verre siden omsetningen av karbondioksid til et grantre tar 70 til 100 år før treet når en karbonbalanse. Arbeiderpartiets krav om 40 prosent biodrivstoff i 2030 vil kreve hogst av 11 millioner kubikkmeter mer enn vi i dag har tilvekst!

Det betyr en fullstendig utradering av norske skoger. Det faktum bekymrer imidlertid ikke skogeierne som presser på for å få en fortgang i snauhogsten, for her er det store penger å tjene...

Og for oss, mennesker?

Tja, det er vel ikke mer å si om det enn at disse biodrivstoff plantene er ernæringsrike matplanter. Ikke rart millioner av underernærte, sultne mennesker undrer seg over de rikes forvaltning av jordas spiskammer. De som kjører rundt med mat på tanken for å ta vare på planeten...

Fra et moralsk ståsted må en slik superegoistisk adferd kalles kriminell!

http://kjellshvamenerua.blogspot.com

Når folk trakasserer folk...

MobbingI løpet av 1960 tallet kom de fleste land i Europa til hektene igjen etter å ha blitt sønderbombet i fem år under andre verdenskrig. Industri, jordbruk og infrastruktur ble gradvis bygget ut og dermed økte behovet for arbeidskraft. Så også her til lands.

Den første bølgen av arbeidssøkere kom til Østlandet. Og de kom fra vårt eget land, fra Nordland, Troms og Finnmark. Av mangel på geografi kunnskaper hos østlendingene ble samtlige fra Nord Norge kalt «nordlendinger». Nordlendingene hadde samme hudfarge og samme utseende som østlendingene, men...

Men nordlendingenes dialekt var noe forskjellig fra oslo- og bærumsdialekten, og det var mobbegrunn god nok. Det hjalp ikke at arbeidsgiverne kunne glede seg over en rik tilgang på kvalifisert og pålitelig arbeidskraft. Nordlendingene ble så stigmatisert at de søkte sammen i egne «ghettoer». Østlandske arbeidsfolk trakasserte nordnorske arbeidsfolk.

Markedene vokste, produksjonen vokste og antall ledige jobber vokste. Tidlig på 1970 tallet opprettet Norge, Sverige og Danmark visumkontorer i Islamabad for å få fart på emigrasjonen fra Pakistan til Skandinavia. Pakistanerne var helt suverene som mobbeofre med mer pigment i huden sammen med en fremmed religion. Østlendingene utvidet sitt ordforråd med begreper som «pakkis» og «svarting», hvilket nesten utkonkurrerte «jævla nordlending». Og fortsatt kunne norske arbeidsfolk trakassere arbeidsfolk.

Arbeidsmarkedet vokste utover 70-tallet. Europa var delt i øst og vest. «Jernteppet» gjorde det umulig å hente billig arbeidskraft fra Øst Europa. Vi måtte finne på noe lurt. Og det gjorde vi, vi hentet nemlig folk fra vårt eget land, kvinnfolk. Nå skulle damene frigjøres fra husmorrollen og realisere seg sjøl i arbeidslivet. Ho tok både førerkort og høyere utdanning! Ungene ble sendt til dagmamma og til barnehage. Kvinner fikk lovfestet lik lønn for likt arbeid, vi fikk likestillingslov og loven om selvbestemt abort. Dette skapte sinne og frustrasjon hos de mange konservative, tradisjonstro norske menn med familievold og skilsmisser i kjølvannet.

Denne gangen var det norske hankjønn som trakasserte norske hokjønn.

I dag har vi rik tilgang på «fremmed arbeidskraft», de som tar jobbene vi blaserte nordmenn ikke liker, særlig innen sektorer som renhold, persontransport og hjelpe/omsorg. De som går på jobb hver dag og blir møtt med en ekskluderende holdning fra de etnisk norske menn og kvinner, som med sin historieløshet fortsatt deler folk, arbeidsfolk, inn i «oss» og «dem». De som ennå ikke har fattet at det er inkludering og solidaritet som er veien til «det gode liv» for begge parter.

Takket være dette kunstige motsetningsforholdet mellom folk kan reaksjonære politiske krefter fiske stemmer i rørt vann. Her hjemme er det Fremskrittspartiet som er særdeles dyktig på det området.

Men et skrekkens eksempel på overfiske med illeluktende agn ble vi vitne til under presidentvalget i USA.

Når skal vi lære?

http://kjellshvamenerua.blogspot.com

Make America great again?

«Gjør Amerika stort igjen» må vel bety at det engang har vært stort, men som nå tydeligvis har mistet sin storhet. Vi snakker altså om republikken USA, United States of America og ikke om verdensdelen Amerika...

USAs storhetsperiode var utvilsomt de første tiårene etter andre verdenskrig som tok slutt i 1945. Mens verdens land var sønderbombet med rundt 70 millioner drepte, både soldater og sivile, kunne USA gå ut av krigen uten en eneste skramme på egen jord. Jordbruk, industri og infrastruktur var fullt intakt.

USA mistet 518.000 soldater under krigen, 0,4 prosent av befolkningen. Sovjetunionen mistet 27 millioner,16 prosent av befolkningen. Tyskland 10 millioner,15 prosent av befolkningen.

Sammen med de drepte gikk også verdifull arbeidskraft og kunnskaper i graven.

Under gjenoppbyggingen av Europa tilbød USA hjelp. Hjelpen besto av milliarder i dollarkreditter, lån og gaver, blant annet til Frankrike, Tyskland og Norge. Sovjet ble også tilbudt hjelp, men avslo. USAs investeringer i Europa er bedre kjent som «Marshallhjelpen»...

Industrien gikk for fullt i USA og eksporten vokste i volum for hver dag.

Den enorme veksten gjorde det mulig å etablere firmaer og selskaper i fleng. Den amerikanske middelklassen vokste seg stor og mektig, «The American dream» var sanndrømt.

USAs goodwill ute i verden som den gode og snille supermakta fikk sin første knekk under Vietnamkrigen som tok slutt i 1975. USA ble der avslørt som en barbarisk krigsnasjon uten skrupler. Samtidig ble et Europa på fote en konkurrent på verdensmarkedet, sammen med vekstøkonomier som Japan, Kina, India og Brasil.

Konkurransen med lavkostland tvang lønningene til stagnasjon. Som kjent har ikke den hvite middelklassen i USA økt sin kjøpekraft på nesten 40 år.

USAs våpenindustri er en av landets aller viktigste inntektskilder. Den eksporterer over halvparten av verdens våpen og krigsmateriell. Jo flere konflikter og kriger rundt om i verden, jo bedre for krigsmaskinen USA. Det til tross vokser gjeldsbyrden.

75 prosent av USAs økonomiske aktivitet er nemlig bundet til forbruk. Og for å holde forbruket oppe må landet låne penger. Statsgjelden øker for hvert år og nærmer seg nå 19.000 milliarder dollar. Den største kreditoren er Kina. USA har blitt en supermakt på leirføtter.

Kapitalistene i USA tvinges til å ytterligere senke lønnsutgiftene for å klare seg i konkurransen og berge profitten. Det gjøres takket være millioner av fattige innvandrere som selger arbeidskrafta si billigere enn den hvite middelklassen. Ikke rart de roper «Make America great again» sammen med «The american dream».

Vi får bare håpe det ikke må skje på samme måte som i 1945 da verdensmarkedene var rasert etter fem år med verdenskrig.

Men med en president som gjerne skyter fra hofta kan den amerikanske drømmen fort bli til et verdens mareritt.

http://kjellshvamenerua.blogspot.com

Merverdien bygger landet, ikke eierskapet!

I arbeidslivet generelt er merverdien den verdien som den ansatte skaper ut over det som går til eget livsopphold. Under føydal samfunnet for eksempel, kunne den livegne husmannen jobbe to dager i uka til eget forbruk og fire dager i uka for bonden. Men husmannen eide ikke jorda, det gjorde bonden. Jorda var et middel for produksjon av mat, et produksjonsmiddel. Husmannen fikk bruke jorda for å produsere mat til seg sjøl og til bonden, merverdien. 

På samme vis som jorda er et produksjonsmiddel for bonden er drosjebilen et produksjonsmiddel for drosjeeieren. For å kunne skape verdier må jorda dyrkes og drosja kjøres.

Det kan gjøres på to måter, drosjeeieren kan kjøre drosja sjøl, eller hun kan leie en sjåfør til å kjøre. Det betyr å kjøpe en sjåførs arbeidskraft. Da vil sjåfør pluss drosjebil skape alle verdier som fordeles 40 prosent til sjåføren og 60 prosent til eieren som tilsvarer leiesjåførens merverdi.

I produksjonen av olje og gass er fordelingsnøkkelen selvsagt en helt annen med en enorm merverdi.

Det interessante er at eierskapet i seg sjøl skaper ingen verdier. Eierskapet til et produksjonmiddel, som drosje, oljeboringsplattform, fiskebåt, gravemaskin, hotell etc kan ha mange former som privat eie, aksjeselskap, kooperativ o.l. Men ingen produksjonsmidler skaper verdier uten at noen betjener disse.

Slik får vi to dominerende samfunnsklasser, den ene lille som eier produksjonsmidlene og den andre store som jobber på og med de samme. Eierne kalles «arbeidsgivere», de som kjøper andre mennesker sin arbeidskraft, bokført som lønnsutgifter. Den andre klassen består av de som selger sin arbeidskraft, bokført som lønnsinntekter.

Disse to klassene er på den ene side helt avhengig av hverandre for å kunne skape verdier, mens de på en annen side står i et grunnleggende motsetningsforhold.

Hvordan da?

Lønnsutgifter og profitt er omvendt proporsjonale størrelser. Lave lønnsutgifter gir høy profitt. Men samtidig er eierne helt avhengig av et publikum som er i stand til å kjøpe deres varer og tjenester, helst med stor kjøpekraft.

Dette paradokset fører til to utganger når produksjon og omsetning skjer i samme land:

Lave lønninger gir lav kjøpekraft som gir lav omsetning som gir lav produksjon som gir lav profitt. Det fører til høy arbeidsledighet med lav merverdi som igjen truer med konkurser og økonomisk krise.

Høye lønninger gir høy kjøpekraft som gir høy omsetning med høy sysselsetting. Høy merverdi og profitt gir grunnlag for økte lønninger, som igjen fører til...  . Denne runddansen kalles økonomisk vekst og er selve livsnerven i det kapitalistiske samfunn. Den former oss mennesker til apatiske slaver som må jobbe mer, tjene mer, kjøpe mer, bruke mer.

Samtidig er det denne runddansen mellom disse to samfunnsklasser som fører til et antiklimaks fordi planeten vår ikke tåler påkjenningen. Det er kapitalismens dilemma og politikernes hodepine. Og det er vår utfordring!

http://kjellshvamenerua.blogspot.com

Norge, et Lydrike!

Soviet Leader Mikhail Gorbachev, second from right, and U.S. Pres. Ronald Reagan, second from left, shake hands outside the Hofdi at the start of a series of talks, Saturday, Oct. 11, 1986, Reykjavik, Iceland. The other men are unidentified. (AP Photo/Ron Edmonds)Toppmøtet mellom USAs president Ronald Reagan og Sovjetunionens leder Mikhail Gorbatsjov på Island oktober 1986 ble starten på slutten av «Den kalde krigen», og verden dro et lettelsens sukk. Men den hadde visse betingelser.

Warsawapakten som var NATOs «motspiller» skulle oppløses. Til gjengjeld skulle ikke NATO ekspandere videre østover i Europa. De to smilende statsledere ga hverandre et hjertelig håndtrykk over den historiske avtalen.

På det tidspunktet besto NATO av 16 medlemsland dominert av USA. Avtalebruddet startet fire år senere: 1990: Forbundsrepublikken Tyskland - 1999: Polen, Tsjekkia, Ungarn - 2004: Bulgaria, Estland, Litauen, Latvia, Romania, Slovakia, Slovenia ? 2009: Albania, Kroatia. Det historiske fredsmøtet på Island ble et historisk svik. Norge ga ikke engang et kremt til motmæle.

I dag har USA 85.000 soldater utplassert i Europa fordelt på de land som omkranser Russland. I Tyskland alene står det 55.000 amerikanske soldater stasjonert på 268 militærbaser. I fjor utplasserte USA ytterligere 20 nye atombomber i Tyskland som skal fraktes med raketter.

Hvor? Adressaten er selvsagt Russland.

Norge protesterer ikke. Tvertimot, Norge stemte mot FN-resolusjonen som vil forby samtlige atomvåpen i hele verden. Hvorfor?  Fordi USA vil beholde sitt atomvåpenarsenal!  Amerikanske krigsskip patruljerer i Svartehavet på dørterskelen til Russland. Dersom Ukraina også skulle bli medlem av NATO, vil USA garantert opprette militærbase på Krim. Ikke rart Russland tok den forsvarsstrategiske halvøya tilbake. Det russiske folk har vel også krav på en noenlunde god nattesøvn?

Takket være en ukritisk presse her til lands, blir Russland framstilt som en provokasjon mot Vest Europa. I disse dager har vår regjering sagt ja til USAs ønske om å stasjonere 300 amerikanske elitesoldater på Værnes, og det som et tillegg til alt det militære materiell som USA allerede har lagret i Trøndelag. Vår regjering undergraver dermed landets basepolitikk fastsatt i 1949. Hvem provoserer hvem?

Har vi glemt at det er Russland som har blitt angrepet av land i Vest Europa, blant annet gjennom to verdenskriger, og det av demokratiske, kristne nasjoner?

Har vi glemt at det var den Røde arme som befridde Nord Norge under andre verdenskrig til en pris av 2122 drepte sovjet-russiske soldater bare i Øst Finnmark?

Norge kjøper de kampflyene som USA forlanger og i det antallet USA krever. Vi bomber de stedene som USA peker på. Og vi deltar i de krigene som USA starter over hele kloden.       NATOs generalsekretær, Jens Stoltenberg, danser etter USAs pipe med godt innøvde dansetrinn...

Dette er Norge, det landet som ynder å framstille seg sjøl som en fredselskende nasjon, men som i virkeligheten er mer lik en lydig hund i band til sin eier, nemlig til krigsmaskinen USA.

Kort sagt, vi er et land som blir diktert av et annet. Det kalles Lydrike!

http://kjellshvamenerua.blogspot.com

Det er min skyld!

Vi skaffer oss stadig mer kunnskap om planetens helsetilstand takket være forskning og vitenskap over hele verden. Diagnosen er alvorlig, planeten er svært syk i forhold til det livsmangfoldet som kjennetegner vår jord.  

Verdenshavene står foran et økologisk sammenbrudd på grunn av overfiske og forsøpling.

Et eksempel på de mange enorme ansamlinger av søppel er Great Pacific Garbage Patch som flyter midt ute i Stillehavet. Det dekker et areal på 1,4 millioner kvadratkilometer, fire ganger Norges areal.

Norsk Polarinstitutt anslår at det flyter om lag 100 millioner tonn søppel rundt i verdenshavene som dreper mer enn en million sjøfugler per år, mange hundre tusen sjøpattedyr og et ukjent antall fisk og skilpadder. Hvor mye søppel ligger på bunnen?

Ikke overraskende er det plastavfall som utgjør den største trusselen. Plast brytes ned til ørsmå partikler, mikroplast, som kan være i havet i tusenvis av år. Mikroplast forveksles med plankton og blir således konsentrert i stadig større mengder opp gjennom næringspyramidene for til slutt å resultere i sykdom og død på toppen, der vi blant annet befinner oss. FAO og UNEP anslår at det flyter 46.000 biter av plastsøppel på hver eneste kvadratkilometer hav.

Og det er min skyld. Hvordan da?

Fordi forsøpling er knyttet til overflodsamfunn. Og mitt overflodsamfunn opprettholder seg sjøl gjennom et mantra som heter «kjøpe, bruke, kaste».

Et samfunn som drives av kapitalakkumulasjon, profittjakt og grådighet. Et samfunn som går inn i ei krise dersom vi skulle si at nok er nok, dersom vi skulle si at nå har vi så vi klarer oss bra. Vi her til lands har nå et forbruk tilsvarende et økologisk fotavtrykk som krever to planeter. Mens de fattigste land i verden setter knapt avtrykk.

Gjennom hele evolusjonen har vi «lært» at naturen er udødelig og uutømmelig, den er bare til for oss som et objekt. I dag vet vi moderne mennesker at slik er det ikke.

I dag vet vi at en intakt natur er en forutsetning for vår eksistens som menneske.

Ja, vi inngår faktisk som en del av planetens økosystemer. Forskere og medier informerer, dokumenterer og roper «varsku her» hver bidige dag. Det er ikke lenger lov å si «jeg visste ikke».

Siden arten Homo Sapiens nå dominerer hele planeten har vi også påtatt oss et stort ansvar, et ansvar for å holde planeten vår frisk. Det ansvaret tillegges det enkelte individ, men først og fremst sitter ansvaret hos samfunnets politiske ledelse.                               En ledelse som bør stake ut en politisk kurs med en fundamental naturlov som rettesnor: Enhver organisme, enhver art eller livsform som gjennom sin påvirkning forringer sitt miljø, begår selvmord! Vår mørkeblå regjering derimot leder sitt land så langt ut av kurs at det nå blir reist tiltale for brudd på Grunnlovens §112.

Det er tragisk. Men akkurat det er ikke min skyld...

http://kjellshvamenerua.blogspot.com

Kongen er død ? leve kongen!

Det går ikke an, har jeg tenkt. En alvorlig selvmotsigelse, har jeg tenkt.

Ærru dau så ærru dau, det har jeg lært. Men siden det ble aktuelt her jeg befinner meg, så tok jeg det litt på alvor.

Det viser seg at det er et gammelt, historisk kamprop. Det ble først tatt i bruk i Frankrike på 1500 tallet, «Le roi est mort, vive le roi». Med det menes at kongedømmet skal fortsette ved å innsette en tronarving så fort som mulig.

Thailands konge, Bhumibol Adulyadej Rama IX, døde 13. oktober 2016, 88 år gammel. Han hadde da sittet som regent i 70 år og 127 dager. Da blir man noe mer enn bare en konge, da blir man en personlig institusjon i landet. Kongens død utløste en landesorg som er helt overveldende. Så hva var det med kong Bhumibol som gjorde at han ble tilbedt som en halvgud?

Som en habil jazzmusiker med flere opptredener i New Orleans ble han hyllet som en dyktig artist. Som et moralsk imperativ ble han en rettesnor for god oppførsel. Som utdannet agronom med en solid økonomi kunne han bruke seg sjøl til folkets beste. Hvilket han gjorde gjennom utvikling av landets jordbruk med moderne dyrkingsmetoder og irrigasjonsanlegg.

«Kongen er død, leve kongen» skulle vise seg å bli noe problematisk her i «Smilets land». Sønnen, kronprins Maha Vajiralongkorn, ba om å få utsette overtakelsen av tronen fordi han trengte mer tid til å forberede seg.

Men det er nok heller taktiske årsaker som ligger bak.

Maha er nemlig kjent for å være en skikkelig playboy, en dyrker av «piker, vin og sang». Mora hans, dronning Sirikit, har beklaget offentlig sønnens utagerende festing med et ukjent antall kvinner. «Rundbrenner» heter det på godt norsk. Tenk hvis vi hadde kalt vår kronprins for «Haakon Rundbrenner». Da ville han garantert fått større problemer med å bestige tronen enn å bestige damer. Så det...

Heldigvis har vår tids kongelige blitt fratatt konstitusjonell makt. Skulle kongen utvikle diktatoriske tendenser så har han ingen mulighet for å diktere sitt folk.

Allikevel har kongehuset en funksjon, en symbolfunksjon. Jo mer folkelig de kongelige oppfører seg, jo bedre blir de likt. Jo mer de makter å vise den humane siden ved oss mennesker, jo mer verdifulle blir de.

Jeg har to personlige kongeopplevelser med nikotin som fellesnevner.

Den første var da kong Olav kom med tog til byen for å overvære NM på skøyter. Som modig/frekk tenåring gikk jeg fram og ønsket han velkommen.

Kongen smilte og tok meg i handa. At han hadde brungule fingre farget av nikotin var som det skulle være på den tiden.

Mange år senere var jeg i Thailand da det ble annonsert at kong Bhumibol skulle holde en viktig tale på TV. Han dukket opp på skjermen med en rykende sigarett i handa og tok et dypt drag. Det siste. Deretter stumpet han røyken for godt og anmodet sine undersåtter om å gjøre det samme. Og det gjorde de. Kongemakt kalles det...

http://kjellshvamenerua.blogspot.com

På tide med en liten realitetsorientering?

Det norske folk oser av sjølgodhet og arroganse for tiden og tror visst det er verdens navle. Men det er faktisk sånn at vår tid og vår kultur bygger på historiske hjørnesteiner som er utviklet langt utenfor våre grenser, og langt tilbake i tid.

Når vi her på berget satt i hulene våre og gnagde margbein med ryggen mot iskanten, var det forlengst etablert rike kulturer andre steder i verden. De viktigste for utviklingen av Europa fant sted for rundt 10.000 år siden før vår tidsregning, f.Kr., i eller nær det området som kalles «Den fruktbare halvmåne».

Det vil si i det området som er deler av land som Israel, Palestina, Libanon, Syria, Tyrkia, Iran og Irak, sammen med kulturen rundt Nilen i Egypt.

Det var denne regionen som gradvis skulle kultivere Europa. Derfra kom jordbruket til Anatolia i Hellas rundt 7000 f.Kr. Og med det fulgte de første jordbruksplanter og husdyr sammen med en teknologisk revolusjon: hjulet.

Det er fra «Den fruktbare halvmåne» Europa fikk kunnskap om utvinning av kobber, bronse og jern.

I samme farta er det verdt å nevne at grunnlaget for den moderne matematikken kom med Titallsystemet fra India og bragt til Vesten av araberne.

Vårt alfabet er det latinske som ble utviklet fra det greske ca. 700 f.Kr. (de to første bokstavene i det greske alfabetet heter alfa og beta).

Fra Oldtidens egyptere har vi fått Solkalenderen med 365 dager. De gamle egyptere brukte blekk, "papir", nøkler og låser, sminke, deodorant og tannkrem.

Men det er seilet som skulle revolusjonere verdenshandelen. Rundt 4700 f.Kr. ble de første seilbåtene konstruert og brukt på Nilen. Etterhvert ble de utviklet til store havgående skip som romerne kopierte.

Men hva med oss? Det er betegnende at Oldtidens slutt er satt til Romerrikets fall rundt 500 e.Kr. unntatt i Skandinavia der den slutter ved Vikingtidens begynnelse 300 år senere. Vi er og var Europas utpost, de siste som for eksempel tok i bruk seilførende båter. Men da tok det også laus...

Skandinavene oppdaget at det var enklere og mer utbytterikt å plyndre enn å drive handel. Slik ble vi til vikinger som på norrønt betyr de som plyndrer. I over to hundre år dro vi i viking over hele Europa. Og det gjorde vi med en så grusom voldelig framferd at vikingene beskrives som historias verste barbarer. Men rikdommen hopet seg opp i form av gull og sølv, tekstiler, urter og krydder, samt alle slavene fra ulike land, friller og treller.

Den neste storhetstiden for Norge var som deltager i Trekanthandelen. Den som gikk med slaver fra Afrika til Amerika, og med bomull, sukker og tobakk fra Amerika til England, tilbake med tekstiler som ble solgt langs kysten sørover til Afrika for å hente nye slavelaster.

Norge ble en stor sjøfartsnasjon. De mange skipsverft på Sørlandet brukte eik som skipstømmer, og eikeskogene forsvant for godt.

I dag er vår storhetstid basert på ran av planetens fossile reserver, olje, gass og kull, dannet for millioner av år siden. På toppen av det hele kaller vi det for «bare vårt»...

http://kjellshvamenerua.blogspot.com

Unnskyld, kan jeg få spørre deg om noe?

Når du står og ser på månen, så er månen virkelig der. Enig?

Men når du snur ryggen til og ikke lenger ser på månen, er da månen fortsatt der?

Sannsynligvis vil du svare ja, men det kan du ikke være helt sikker på. For den månen du påstår er der fortsatt, den er nå inne i ditt hode som elektrokjemiske impulser. Det vi kaller hukommelse. Og skulle det falle seg slik at du ikke ser på månen over veldig lang tid, så lenge at impulsene lades ut, ja da har månen din gått i glemmeboka, og for deg eksisterer det ikke lenger noe som heter måne. Enig?

Et stort tre blir hugget ned i skogen. Lager det lyd? Ja, vil du svare, det går over ende med et brak. Det vet du fordi du har vært der og hørt når treet faller. Så spør jeg deg; lager treet også lyd når du ikke er tilstede?

Det er jo riktig at treet setter lufta i bevegelse med bølger som kan danne lyd. Men siden det ikke er noen trommehinner tilstede som kan tolke luftbølgene som lyd, så går det vel helt stille for seg, eller?

Det er med andre ord deg som en livsform med en egnet bevissthet som «skaper» både månen og braket i skogen.

Bevisstheten er et produkt av dine sanser, kunnskaper, hukommelse og fantasi. Enig?

Alle disse faktorene er forskjellig for hunden din, den har en helt annen bevissthet.

Blant annet vil den med sin million ganger sterkere luktesans lukte treets blomster lenge før du aner at det eksisterer et tre med blomster. Så når du går tur med hunden din går dere i hver deres virkelighet, i hvert deres univers.

Så kan vi jo spørre hvilket univers lever høna i?

Dette er alvor.

Vi vet at i den subatomære verden, der hvor alle elementærpartiklene befinner seg, kvarker, elektroner, myoner etc, er som ei suppe hvor det er umulig å bestemme den enkelte partikkelens faktiske posisjon fordi partikkelen blir påvirket av den som observerer. Først under observasjonen får suppa en struktur, en virkelighet (spennende lesning: dobbeltspalte-eksperimentet med elektroner).

Like mystisk er egenskapene til tvillingfotoner, det som kalles sammenfiltring. Fotoner som er bærere av lyset opptrer som tvillinger. Disse tvillingene har hver sin motsatte vinkel. Dersom vi endrer vinkelen til det ene fotonet, endrer tvillingen sin motsatte vinkel også. Og det skjer momentant uansett avstand, gjerne på hver sin side av universet. Det er altså ikke lyshastigheten i vakuum som er den raskeste.

Men hva slags spontan kommunikasjon er det mellom disse tvillingene? 

Stephen Hawking påstår at sjansen for at akkurat vårt synlige univers skulle oppstå under Big Bang er som en på flere milliarder. En hel rekke kritiske faktorer måtte bli tilfredsstilt under og etter smellet inkludert de fire fundamentale naturkrefter som er forutsetningen for liv i universet. Jeg tenker på den svake og den sterke kjernekraften sammen med gravitasjonen og elektromagnetismen.

Så det må være lov å spørre;

Er universet skreddersydd for å kunne skape liv?

Er det livsformenes bevissthet som former virkeligheten?

Eller kanskje det er en vekselvirkning mellom livets bevissthet og en kosmisk bevissthet?

Ja, hvamenerua?

http://kjellshvamenerua.blogspot.com

FNs bærekraftmål med Erna Solberg!FNs 8 tusenårsmål ble vedtatt av samtlige land i år 2000. I fjor ble disse erstattet av 16 konkrete bærekraftmål, samt et tillegg som skal tilstrebe et globalt samarbeid.

VG har presentert en flott oversikt over målene og hvor langt vi har kommet for å oppfylle disse, anbefales: http://www.vg.no/spesial/2016/klimamaal/

FN har også nedsatt ei Pådrivergruppe som skal promotere og jobbe med bærekraftmålene. Ghanas president John Dramani Mahama og statsminister Erna Solberg er valgt som ledere av Pådrivergruppa.

Sånn sett er det interessant å sammenligne bærekraftmålene med den politikken som regjeringssjefen sjøl fører. Det er også lurt å ha slagordene fra valgkampen 2013 i minne: Med Høyre som en robust og handlekraftig regjering.

Noen eksempler:

§1 Utrydde fattigdom: 800 millioner mennesker må løftes ut av fattigdom innen 14 år. Vi når ikke målet i de fattigste landene, og det er lite sannsynlig at fattigdom vil være avskaffet i den rike del av verden heller.

Regjeringa: Kløften mellom fattig og rik øker for hvert år. I følge EUs mål på fattigdom lever nå 737.000 mennesker på eller under fattigdomsgrensa her i landet.

SSB melder at fler enn 92.000 barn lever under den offisielle fattigdomsgrensa, en økning på ni prosent i løpet av et år.

§7 Pålitelig, bærekraftig og rimelig energi: Her er kloden virkelig på rett vei, selv om 1,5 milliarder mennesker ikke har tilgang til sikker energi. Men energitilgangen fra sol og vind øker, og prisene senkes.

Regjeringa: Regjeringa har utlyst 24. konsesjonsrunde og tildeler 13 oljeselskaper 40 nye blokker så langt nord som på høyde med Bjørnøya. En aktivitet som regjeringa sponser med 190 milliarder. Regjeringas mål er utvinning også i Lofoten, Vesterålen og utenfor Senja. Norges utslipp av klimagasser øker og har nå passert 54 millioner tonn i året.

§10 Redusere ulikheter i og mellom land: Her ligger kloden håpløst dårlig an. 62 personer eier like mye som 3,5 milliarder mennesker i den andre delen av skalaen. Utviklingen går virkelig feil vei.

Regjeringa: I følge OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) har de økonomiske og sosiale forskjeller her i landet økt mer enn gjennomsnittet i OECD. OECD kritiserer Norge: «Solberg-regjeringens fjerning av arveavgift, drastiske kutt i formuesskatten og endringer i måten vi organiserer arbeidslivet på, er alle skritt i feil retning.»

Ja, vår statsminister leder landet sitt i helt feil retning, med handlekraft!

Samtidig leder hun FNs Pådrivergruppe for å nå bærekraftmålene. Det er helt sant, det er ikke en vits, heller ikke aprilsnarr. Men hvordan i all verden er det mulig?

Kanskje en statsminister ikke trenger å legge ved CV'en sin når hun søker jobb?

http://kjellshvamenerua.blogspot.com

Les mer i arkivet » April 2017 » Mars 2017 » Februar 2017
Kjell Lindberg

Kjell Lindberg

69, Sandefjord

Jeg er alminnelig interessert i samfunn og politikk med særlig oppmerksomhet til natur, økologi og klima, ellers skriver jeg om det som faller meg inn med forhåpentligvis litt til ettertanke...

Kategorier

Arkiv

Siste innlegg

Siste kommentarer

Lenker

hits