hits

Ei regjering full av tullinger?

I 2015 innførte regjeringa ABE reformen (AvByråkratiserings- og Effektiviseringsreformen), også kalt Ostehøvelreformen, som skal sørge for kutt i offentlige tilskudd, hvilket den gjør.

En enklere hverdag for folk flest og Nye ideer, bedre løsninger er henholdsvis Fremskrittspartiet og Høyre sine paroler. Men alle de som har fått smake ostehøvelen har nok fått en vanskeligere hverdag med stadig reduserte støtteordninger i tråd med nedbyggingen av velferdsstaten. De liker nok ikke hverken ideene eller løsningene. At regjeringa har gitt skattelette hundre ganger mer til de rikeste enn til de fattigste her i landet er et løfte som partiene faktisk har holdt, de er jo tross alt troende med nyliberalismen som religion der profitt og kapitalmaksimering er veien til frelse og et evig liv i skatteparadis.

Men hva gikk galt med avbyråkratiseringen, den som privatiseringa skulle sørge for?

SSB melder nemlig at offentlig sektor eser ut med stadig flere høytlønte og ineffektive direktører, mens folk på grunnplanet sliter vettet av seg for å holde Norge gående. Ikke nok med det, men for å få plass til Kristelig Folkeparti i regjering ble den utvidet med to nye departementer. Statsråder, statssekretærer og politiske rådgivere koster nå 93,3 millioner kroner i direkte lønnsutgifter, frynsegodene kommer i tillegg.

Og hva hendte med alle løftene om å fjerne avgifter? Joda, arveavgiften ble fjernet, til fordel for de aller rikeste. Men avgiftstrykket har økt med 6600 millioner kroner i løpet av fem år siden Fr.P overtok ledelsen av Finansdepartementet. Og hvem føler trykket? Jo, det er nok deg og meg, vi folk flest, vi som ble lovet en enklere hverdag.

Hvis noen lukter umoral, burde vi sette vår lit til det moralske Kr.F. Partiet som har klart å forhandle seg frem til en vingeklippet abortlov med opphør av kvinnens suverene rett til å bestemme over egen kropp. Men kampen om taxfree'en ble et bittert nederlag etter to ukers intense forhandlinger. Fortsatt skal det være lov å bytte en kartong sigaretter mot to flasker rødvin, takket være fremskrittet til det liberale partiet, Fr.P. Noe skal man jo bruke tiden til...Forøvrig blir regjeringas politikk slukt rått av moralens vokter. Derfor kunne Kr.F dessverre ikke støtte FNs resolusjon om en atomvåpenfri verden, heller ikke kan de kristne gi et lite kremt når landet vårt legges ut som et militært oppmarsjområde for krigsmaskinen USA til tross for at vi ynder å titulere oss sjøl som Fredsnasjonen Norge, nasjonen som velger kandidaten til Nobels fredspris...

Men nærmest sjokkartet er Kr.F sin skjødesløse holdning til selve Skaperverket ved å samarbeide med miljøpartiet Venstre. Miljøpartiet som ivrer for palmeolje i dieselen og soya som kraftfôr til oppdrettslaksen, hvilket resulterer i en gigantisk nedbrenning av regnskog til fordel for nye plantasjer. Venstre, med statsråden for miljø og klima, tillater dumping av millioner tonn giftig gruveslam i våre fjorder, og synes det er greit å legge store arealer dyrkbar mark under asfalt til fordel for nye firefelts motorveier.

Vår regjering sørger for å rasere både velferdsstaten vår og miljøet vårt. Hvorfor? Vi, «folk flest», trenger en fornuftig forklaring, hvis ikke må regjeringas statsråder bli karakterisert som en gjeng uansvarlige tullinger!

http://kjellshvamenerua.blogspot.com

En tiger er farlig, en såret en er USA!

Norge har sin blåøyde og naive historie i forhold til å tolke «det som skjer», slik som i 1938. Daværende regjering forsto ikke den potensielle krigsfaren som lå i nazismens framvekst i Tyskland. Norge tillot tyske soldater å øve vinterkrig på Hardangervidda. To år senere invaderte de samme soldatene Norge!

Er vi oppe i en tilsvarende situasjon i dag? Det er i alle fall mange likhetspunkter. Tyskland var i mellomkrigstiden i en alvorlig økonomisk krise, hvilket Hitler og hans naziparti løste ved å låne store summer som fortrinnsvis ble brukt til en ekspansiv krigsindustri. En industri som krevde avsetning for sine «varer», krig ble en naturlig løsning.

Allerede i 1961 advarte USAs president Eisenhower mot en voksende krigsindustri som han kalte det militær-industrielle kompleks. Komplekset krever nemlig en kontinuerlig omsetning av våpen og militært utstyr. USA er verdens største våpeneksportør, men det er ikke nok. Omsetningen av våpen er mest effektiv ved aktiv og kontinuerlig krigføring, hvilket 37 land har fått føle bare etter 1945, de fleste i Sør-Asia, Midt-Østen og i Latin-Amerika. Men det koster, både menneskeliv og penger. USA med sin totale krigføring, bombe byer til ruiner, har tatt livet av mellom 20 og 30 millioner sivile siden andre verdenskrig.

For å finansiere alle sine kriger har USA blitt tvunget til å pantsette hele sitt BNP og låne enorme summer fra utlandet. Utenlandsgjelden er nå oppe i 22.000 milliarder dollar, der den største kreditoren er Kina. Siden dette «militær-industrielle kompleks» er en svært viktig bærebjelke i USAs økonomi med titalls millioner ansatte, er det forståelig at USA trenger fiender, hele tiden. Nå er det Russland som har fått den tvilsomme æren å være hovedfienden, men Kina, Iran og Venezuela er også aktuelle kandidater. For USAs kriger i Midt-Østen er vel snart overstått, eller?

USAs verdenshegemoni er i full oppløsning økonomisk, politisk og militært. Petrodollaren erstattes gradvis av kinesiske yuan og russiske rubler med gull som standard. Selv om Russlands militærbudsjett bare er en tiendedel av USA sitt, har Russland utviklet en våpenteknologi som får USA til å nøle med et angrep. Kina er i ferd med å bli verdens største økonomi sammen med et teknologisk og militært potensiale som har parkert USA. Og hva så?

En militær supermakt på defensiven er som en såret tiger, livsfarlig. Og USA er skadeskutt på flere områder, både innad og utad. Ikke minst innad med politisk splittelse og med en enorm fattigdom der 20 prosent av befolkningen lever på statlige matkuponger (jmf. SNAP). Da er det fristende å bruke samme oppskriften som Hitler-Tyskland, nemlig en storkrig som kan «drepe kreditorgjelden», få orden på økonomien og starte på nytt. Norges regjering ser ikke «hva som skjer», men legger ut landet vårt som ei dørmatte for USAs krigsmaskin med sine soldater og militære installasjoner, hvilke er opplagte russiske bombemål.

Den beste forsvarspolitikken vil være å melde oss ut av NATO og jage USA ut av landet vårt. Norges beste og billigste forsvar er å gjenoppbygge handel og samkvem med Russland slik vi har hatt det i flere hundre år.

http://kjellshvamenerua.blogspot.com

GLOBALISERING 4.0 = SOSIALISME?

Our global system has spun out of control! Slik konkluderer World Economic Forum etter sin årlige samling i Davos. WEF, som huser rundt tusen av verdens mektigste kapitalister og globale selskaper, erkjenner at det globale systemet er ute av kontroll. Mangel på kontroll omfatter i følge WEF fem hovedområder; det økologiske system det økonomiske system det teknologiske system det sosiale system og det politiske system.

WEF advarer mot at USAs dominans i verdensøkonomien med sin petrodollar svekkes for hver dag til fordel for kinesiske yuan og russiske rubler, begge med forankring til en gullstandard.

I følge WEF er ulikhet den største trusselen mot det globale systemet. Ulikhet i inntekt, formue, materielle levekår og i politisk makt. Bare i løpet av 2018 ble 82 prosent av all ny formue beslaglagt av en prosent av verdens rikeste. FNs mål om å utrydde all fattigdom innen 2030 er forlatt. I stedet øker ekstrem fattigdom og nær halvparten av alle mennesker på jorda er nå prisgitt naken nød dersom det skulle inntreffe en feilslått avling eller et behov for medisiner (ref. Verdensbanken).

Men WEF har også noen forslag til løsninger, løsninger som sjokkerer eller begeistrer avhengig av det sosiale, politiske ståsted. Her følger et lite utdrag av de viktigste forslagene til et nytt globalt system, kalt GLOBALISERING 4.0:

§ Det globale systemet bør være basert på felles interesser som for eksempel å bekjempe den voksende klimakrisen og reduksjonen av artsmangfoldet. Det krever en global styring som forutsetter et langt sterkere samarbeid mellom verdens land.

§ All produksjon må underlegges bærekraftige disposisjoner, også selv om det skulle gå på bekostning av personlig profitt! I de siste tre tiårene har vårt globale økosystem mistet opptil en fjerdedel av verdien det kan gi. Vi kan ikke la det nedbrytes ytterligere.

§ Vi må sørge for at GLOBALISERING 4.0 blir mer inkluderende. Enkeltpersoner kan nok være i stand til å skaffe mer rikdom ved blindt å forfølge sine egne interesser (les profittmotiver), men i samfunnets interesse må vi sørge for at ingen blir etterlatt. Det betyr et fornyet fokus på omfordelende politikk og beskatning!

§ Kvinners deltakelse i samfunnet og i de politiske maktsentra må økes betraktelig. Vi må sørge for at mennesker, såvel som alle arter, har forrang over maskiner.

§ WEF krever at vårt fremtidige globale system må være mer moralsk basert, det må bekjempe korrupsjon og makthegemonier. Elitene må bli mer troverdige rollemodeller og skape en re-moralisering av GLOBALISERING 4.0!

Sjokkere eller begeistre? Alle nyliberalister med sitt religiøse forhold til kapitalismen må gå i sjokk siden WEFs forslag er som klippet ut av et sosialistisk partiprogram.

Det viktigste er dog at verdens økonomiske og politiske maktelite synes å ha våknet opp til dagens virkelighet, og konkluderer: Perhaps no other moment in human existence has been as crucial as this one. The destiny of our planet and our civilization now rests on our shoulders.

http://kjellshvamenerua.blogspot.com

Kvinner er ment å være menn underlegne,

og videre: Det mest feminine av alt er å se ut som man er i lenker. Et forhold der kvinnen er dominerende er metafysisk upassende!

Det er den amerikanske filosof og ideolog, Ayn Rand, som kom med denne konklusjonen i 1957 med sin bok «De som beveger verden». Ayn Rand er kjent for sin dyrking av individets egoisme i en alles kamp mot alle. Ytterste høyre fløy i det politiske landskapet har Rand som sin politiske ledestjerne og har gitt henne hederstittelen Kapitalismens gudmor. Fremskrittspartiet, for eksempel, kurser sine medlemmer i Ayn Rands ideologi, partiet som lanserte begrepet Godhetstyranniet. Men har hun rett?

Svaret må bli ja, men det interessante er om hvorvidt underlegenheten er kulturelt eller biologisk betinget. Jordbrukskulturen som etablerte seg for rundt 6000 år siden i dagens Midt-Østen innførte noe helt nytt, nemlig privat eiendomsrett. Ikke bare eiendom til jord, men også til husdyr, slaver og kvinner. Patriarkatet som gradvis vokste fram befestet sin stilling med en ny og overlegen religion. Tilbedelsen av gamle guder ble erstattet av en utenom-jordisk, allmektig gud som skapte jorda med alle sine former for liv. Der ble også kvinnen skapt, men som et individ underordnet mannen. Hun ble tilogmed skapt av mannens ribbein. Ikke nok med det, men denne manninnen fikk også skylden for å ha bragt all verdens synd inn i tilværelsen.

Patriarkatet befestet sin maktposisjon opp gjennom historia med Kirkens «kvinnen skal tie i forsamlingen» sammen med Inkvisisjonen som dømte noen hundre tusen kloke kvinner som hekser til «ild og bål», i Guds navn selvsagt. Føydalismen gikk over i kapitalismen der kvinnens fremste oppgave var å ta vare på hjemmet med stell av mann og unger slik at kapitalisten ble sikret en sterk og uthvilt arbeidskraft.

Islam som ble etablert 600 år e.Kr. kopierte det Gamle Testamente og la det inn i sin hellige bok, Koranen. Slik ble den kvinneundertrykkende religionen spredt til ytterligere flere land med sine millioner av kvinner. Den muslimske kvinnens kamp for å frigjøre seg fra religionens tyranni er heldigvis i full gang. I Vesten slo den feministisk/sosialistiske bevegelsen gjennom for fullt på slutten av 1960 tallet, og som kastet av seg det patriarkalske åket med krav om likestilling og likeverd med suverenitet over egen kropp. En kamp som slettes ikke er ferdig kjempet.

Men hvordan har evolusjonen skapt forholdet mellom våre to kjønn, hva ligger i våre gener? Vel, det er ikke vanskelig å tenke seg at menneskeflokken i kampen for å overleve har måttet ta i bruk alle tilgjengelige ressurser, alt av intelligens, evner og ferdigheter hos begge kjønn, inkludert de egenskaper som er spesifikt kjønnsrelaterte. Dersom flokkens kvinner hadde blitt undertrykt og behandlet som mindreverdige individer, ville et slikt sløseri med ressurser garantert føre til flokkens undergang. Ayn Rands definisjon av kvinnen er et kulturprodukt og erstattes herved av menneskets suverene evne til å tilpasse seg omgivelsene, takket være det som er nedarvet i våre gener: Arten overlever fordi mann og kvinne utfyller hverandre i kampen for tilværelsen med gjensidig respekt og hengivenhet!

http://kjellshvamenerua.blogspot.com

«The survival of the fittest»

Denne tesen er sannsynligvis historias største «unnskyldning» for å begå rovdrift på natur, for folkemord, slaveri og imperialisme.

Filosof og ideolog Ayn Rand, kapitalismens gudmor, tolker tesen dithen at arten vil bare overleve dersom alle slåss mot alle i kampen for tilværelsen med individets egoisme som drivkraft. Sosialdarwinismen er et resultat av en tolkning som deler arten inn i de sterke og de svake, de som dominerer og de som blir dominert. Slik oppsto raseteorier med Übermensch og Untermensch. Tysklands Führer, Adolf Hitler, grunnla nazismen og Italias Benito Mussolini grunnla fascismen. Begge ismer er ideologisk forankret til Sosialdarwinismen. Historia kan fortelle oss hva det har ført til, og kanskje fører til?

Heldigvis har Evolusjonslærens grunnlegger, Charles Darwin (1809-1882), sjøl presisert hvordan tesen skal tolkes i sin berømte bok The Origin of Species. På norsk blir det slik: Den som er best tilpasset vil overleve. Og tilpasset til hva?

Jo, selvsagt til det miljøet som individet blir født inn i. Og miljøet er i kontinuerlig endring, men over så lange perioder at det er mulig for flora og fauna å tilpasse seg, også med nye arter. Problemet i vår tid er jo at vi mennesker over en svært kort periode påvirker planetens klima, samtidig som vi legger enorme arealer under asfalt og monokulturer. Mange arter makter ikke å tilpasse seg hurtig nok, de dør ut.

Men hvordan skjer tilpasningen?

For at arten skal bestå må den formere seg. Det skjer ved en komplisert prosess der cellens DNA blir kopiert og delt slik at vi får dannet kjønnsceller med halve kromosomtallet, kalt meiose. Hos mennesket består egg- og sædceller av 23 kromosomer hver som under befruktningen gir det nye individet et nytt DNA med 46 kromosomer og med egenskaper fra begge kjønn.

Under meiosen kan det gå galt, og det skjer ofte. Da får avkommet et avvik fra foreldrenes DNA som igjen kan føre til nye egenskaper, negative eller positive. Det har skjedd en mutasjon. I følge biologene er det statistisk sett bare en av tusen mutasjoner som gir avkommet en bedre tilpasning til miljøet. Gjennom millioner av år har evolusjonen således skapt nye arter, mens andre har gått til grunne. Det bestemmes av mutasjonenes kvantitet og kvalitet, om tilpasning eller ikke.

Jo kortere tid det går mellom artens generasjoner, jo flere mutasjoner. Insekter for eksempel kan legge opp til 3000 egg i løpet av sin levetid på 4-5 uker. Da er sjansen stor for at insektet muterer positivt i forhold til et miljø med giftige sprøytemidler - og overlever. Bakterier deler seg og muterer kontinuerlig, hvilket har ført til positive egenskaper som gjør det mulig å overleve i et miljø fullt av medisiner. Resistens mot antibiotika er resultatet.

I vår tid gir medikamenter, giftstoffer i landbruk og industri, mat tilsatt kjemikalier, ioniserende stråling etc. en drastisk økning i antallet mutasjoner. Siden de fleste mutasjoner er negative får vi stadig flere arvelig betinget sykdommer som for eksempel en ukontrollert celledeling, det som kalles kreft. Antallet krefttilfeller er i vår tid så høyt at det kan sammenlignes med en epidemi.

http://kjellshvamenerua.blogspot.com

Det ligger i våre gener!

Arkeologer og biologer har mye å lære oss om vår fortid, hvordan vi levde og overlevde. Skjønt alle og enhver kan gjøre seg noen tanker om hvilke egenskaper som har gjort det mulig å overleve en tre milliarder lang evolusjon. Men la oss være litt beskjedne og bare forholde oss til steinalderen, den lengste kjente tilværelsen for oss mennesker. Vi vet at for et par hundre tusen år siden «fødte» evolusjonen menneskeskapninger akkurat lik oss. Samme utseende, samme egenskaper. Riktignok er det interne variasjoner i arten vår, Homo Sapiens, avhengig av hvor på kloden vi havnet. Vi ble, og blir, påvirket av tilgang på ressurser, av vær og vind, av sol, varme og kulde. Noen utviklet mye pigment i huden og ble mørke, andre fikk sitt pigment redusert og ble lysere i skinnet.

Men uansett utseende så måtte vi overleve. Vi måtte skaffe oss mat, og maten var i naturen. Vi måtte jakte på dyr, fange fisk og sanke alt som var spiselig fra nøtter til skjell. Siden vi sjøl var (og er) natur måtte vi være svært så årvåkne for ikke sjøl bli jaktet på og spist. Dette er selvfølgeligheter, men allikevel viktig å dvele ved i blant. For med steinaldermennesket som referanse kan vi spørre hvilke egenskaper gjorde det mulig å overleve, hvilke egenskaper ble gradvis nedarvet i våre gener?

La oss først ta for oss selve jakten. Takket være et stereoskopisk syn kan vi bestemme posisjon og hastighet til byttedyret. Dyr som har øynene plassert slik at nesepartiet stenger for utsynet rett fram må svinge med hodet hele tiden for å se hva som befinner seg i front (et godt tips når du møter ei krokodille, still deg rett foran så blir du ikke sett og kanskje ett...). Et godt syn og en god hørsel er heller ikke å forakte når det skal jaktes.

Med utgangspunkt i Ayn Rand sin filosofi, hun som blir kalt kapitalismens gudmor, blir det naturlig å spørre om jakten er mest effektiv for den ensomme jeger, i motsetning til om flere deltar. Ayn Rand med sitt mantra egoisme er en dyd, mener jo at konkurransen om ressursene blir mest effektiv når alle kjemper mot alle.

Vi trenger bare å gå til moderne elgjakt for å avsløre den påstanden som rent tøv. Elgen jaktes på og felles gjennom et avansert samarbeid mellom mange personer, et såkalt jaktlag. I tillegg blir jegernes egne sanser forsterket med tekniske hjelpemidler som kikkerter og mobiltelefoner.

Det er også slik at vi mennesker kan samarbeide mot et felles mål uten godtgjørelse.

Det kalles dugnad! Individets egoisme er nå forankret til et kollektiv, til en flokk. Jeg har sjøl opplevd noe stort i så måte som bosatt i ei lita bygd i sør-Troms. Vi gjorde alt på dugnad, alt av arrangementer, teater, vedlikehold, ulike tilstelninger etc. Noe av det største jeg fikk oppleve var lysløypa. Først måtte vi bryte løs stolpene til ei nedlagt kraftlinje. Stolpene ble fraktet ned til bygda og reist opp igjen der hvor lysløypa skulle anlegges.

Nysnøen kledde skogen hvit. Ute på jordet sto vi andektig og forventningsfulle rundt stolpen med sikringsboksen. Kvelden var kommet. Jens, bygdas elektriker, fikk æren av å koble til strømmen. Som et mirakel flammet den svarte skogen opp med sine glitrende trær innover i marka. Bygda fikk sin lysløype, og jeg hadde bidratt litt, men med en stolthet som fortsatt er gjemt i mitt hjerte.

http://kjellshvamenerua.blogspot.com

På tide å bli kjent med Ayn Rand!

Fremskrittspartiets grunnlov med tilhørende politiske manifest er tuftet på Ayn Rands ideologi. Fremtredende FrP'ere som Siv Jensen, Sylvi Listhaug og Carl I. Hagen holder foredrag og kursing i Ayn Rands lære. Det samme med FpU, Unge Høyre og store deler av moderpartiet med statsminister Erna Solberg: «jeg tror nok også at hun har rett».

For republikanerne med president Donald Trump i spissen er Ayn Rand den ubestridte politiske ledestjerne. Den ultrakonservative «Tea Party-bevegelsen» hedrer henne med betegnelsen kapitalismens gudmor.

Og hva er det så de tror på? Hva går Ayn Rand sin filosofiske ideologi ut på? Jo, det kan sammenfattes i hennes eget mantra: Egoisme er en dyd!

Hun mener at det enkelte menneskes egoisme må fremelskes, hvilket igjen vil utløse de sterkeste produktivkreftene. Når alle individer i et samfunn konkurrerer om egen vinning i form av profitt, blir det tatt i bruk alle midler fra rå utbytting av mennesker til rovdrift på naturens ressurser. Det er i følge Ayn Rand menneskets sanne natur som må få utfolde seg på det frie marked uten statlige reguleringer. Dessuten er planetens ressurser ubegrenset i Ayn Rands verden.

Noen sitater fra ideologen viser hva hun står for, og hva store deler av vår politiske elite har valgt som sin politiske guru, både her hjemme og «over there»:

§ Om altruisme, om hun misliker å gjøre andre mennesker glade og tilfredse: Mislike er et altfor svakt ord. Jeg mener det rett og slett er ondskap. Du kan gjøre andre glade hvis, og når, de betyr noe for deg egoistisk.

§ Om Medicare, USAs gratis helseforsikring for pensjonister: Det er ingen moralsk forskjell på dette systemet og en som raner en bank og dreper vaktene der for å skaffe seg en villa, en yacht og champagne!

§ Om psykisk utviklingshemmede barn: Offentlige midler skal ikke brukes på tilbakestående barn og handicappede. Det er et forsøk på å trekke alle ned til den funksjonshemmedes nivå. Det inkluderer de mentalt tilbakestående, subnormale barn som ikke kan lære. Selv etter å ha brukt tusenvis av millioner av skattebetalernes penger, sitter du igjen med en halv-idiot som kanskje kan lære å lese og skrive. Kanskje!

§ Om forholdet mellom mann og kvinne, om feminismen: Voldelig sjalusi er romantisk og overgrep er sexy. Kvinner er ment å være menn underlegne. Det mest feminine av alt er å se ut som man er i lenker. Et forhold der kvinnen er dominerende er metafysisk upassende!

Det levner vel ingen tvil om at Ayn Rand (1905-1982) og kapitalismen passer sammen som hånd i hanske. Men det må være lov å spørre om arten Homo Sapiens hadde overlevd evolusjonen underlagt hennes ideologi.

Vi er da vitterlig et flokkdyr som har utviklet egenskaper som evnen til å kommunisere og organisere, det som kalles samarbeid. Eller?

Eller har arten Homo Sapiens Det kloke menneske - overlevd evolusjonen gjennom en alles kamp mot alle? Det skal jeg sannelig tenke mer på i neste blogg...:)

http://kjellshvamenerua.blogspot.com

Velkommen!

Alvor: Norske kvinner føder færre barn for hvert år. I fjor var fødselsraten på 1,69 samtidig som vi blir stadig flere eldre på tur hjem til Jesus. Det betyr at vi etnisk norske er i ferd med å dø ut. Samfunnet vårt skriker etter arbeidskraft. Sjåfører, sykepleiere, hjelpepleiere, renholdere, lærere, håndverkere etc. er blitt en kritisk mangelvare allerede i dag. Equinor/Statoil har beregnet at Norge vil trenge 60.000 flere håndverkere innen 2040!

Vi var i en tilsvarende situasjon på slutten av 1960 tallet. Det utløste en folkevandring med arbeidskraft fra Nord-Norge til Østlandet. Men det var heller ikke nok. Norge, sammen med Sverige og Danmark, opprettet derfor kontorer i byer som Islamabad og Lahore med plakater og filmer som skulle lokke pakistanere til vårt vakre land.

Tiåret 1970 startet med en invasjon av mørkhudede, arabiske muslimer. Takket være nordlendinger og pakistanere kunne det norske samfunn fortsatt holde det gående med tusenvis av nye arbeidsplasser inn i oljealderen. Vi skal også være takknemlig for alle de kvinner som i løpet av 1970 årene forlot kjøkkenbenken til fordel for samfunnets arbeidsliv. Javisst skapte det konflikter med sjalusi og en bølge av skilsmisser. Og tapre nordmenn markerte sin «rene, hvite rase» med å mobbe «pakkisen». «Svartingene» var jo noe mørkere i huden og tilba Gud/Allah med rompa i været og panna i gulvet. Og det i motsetning til oss «hvitinger» som dro til Syden for å oppnå den samme brunfargen og tilbe Gud liggende på kne med foldede hender.

Alvor: Antallet absolutt fattige i verden er nå i underkant av en milliard, mens antallet relative fattige øker for hver dag. Kløfta mellom fattig og rik skaper også konflikter og opprør, det skaper migranter. Men den største andelen migranter på nær 60 millioner mennesker tilhører kategorien klimaflyktninger!

I følge FNs høykommissær for flyktninger, UNHCR, rømmer et menneske fra miljøkatastrofer hvert sekund. De flykter fra tørke, flom og ekstreme værforhold. De fleste drar fra landsbygda med ødelagte avlinger og utsultet buskap og inn til byene hvor slummen øker eksplosivt i omfang.

Alvor: Som kjent er det millioner av migranter som banker på vår europeiske dør. I stedet for at de risikerer livet sitt ved å krysse Middelhavet i gummibåter kan vi komme dem i møte. Vi kan opprette kontorer i Libya som presenterer landet vårt, vår kultur og vår natur. De som ønsker å flytte hjem til oss blir fordelt på landets kommuner i forhold til behov og ressurser. Migrantene får alle rettigheter på den betingelse at de må følge «Integreringsprogrammet» med kursing i språk, lover og skikker.

Alvor: Til tross for at vi skriver 2019 er det fortsatt en del mennesker som sliter med rasisme og fremmedfrykt sammen med de, riktignok bare noen få, som benekter menneskeskapte klimaendringer. Samtlige må tas godt vare på siden de er av stor historisk verdi, slik at fremtidige generasjoner kan gå på museum for å kunne studere dem på nært hold...

http://kjellshvamenerua.blogspot.com

Det er nå vi må velge!

Mandag 8. oktober 2018 ble en merkedag i nyhetsbildet ved at to sterkt motstridende rapporter ble sluppet samtidig, begge omhandlet menneskehetens framtid.

Den ene var sjokkrapporten til FNs klimapanel, IPCC, som konkluderer med at den kursen vi er inne på nå vil øke jordas gjennomsnittstemperatur med 3-5 grader i dette århundre. Ekstreme værforhold vil bli mer ekstreme og gjøre store skader på infrastruktur som veier, havner, kraftoverføringer, kommunikasjon etc. Klimaendringene vil drastisk forsterke reduksjonen av jordas ulike livsformer og akselerere tapet av arter.

Rapporten advarer særlig mot de katastrofale «vippepunkter», de som utløser selvforsterkende mekanismer. Is og snø reflekterer solvarme. Når isen forsvinner vil hav og land absorbere mer varme slik som nå skjer ved begge polene. Når havet blir stadig mer surt på grunn av økningen i mengde absorbert karbondioksid, vil det i første omgang ramme skalldyr, plankton og yngel som igjen reduserer fiske- dyre- og fuglebestander oppover i næringskjeden. Når klima blir varmere vil de enorme arealer med tundra lekke metan til atmosfæren, en gass som er 25 ganger sterkere som klimagass sammenlignet med karbondioksid.

Rapportens konklusjon er konsekvent og udiskutabel; Dersom vi skal unngå en global katastrofe må den blinde vekstøkonomien erstattes med en økologisk økonomi styrt av forskning og vitenskap. Utslippene av klimagasser må halveres innen 2030!

Den andre nyheten denne merkedagen var ikke sjokkerende, men dog ganske så overraskende. Da ble Nobelprisen i økonomi tildelt professor William Nordhaus ved Yale University. Han har i flere år forsket på sammenhengen mellom økonomisk vekst og menneskeskapte klimaendringer. Overraskelsen kom med denne konklusjonen; Betingelsene for økonomisk vekst må beholdes, og veksten må økes drastisk! Med betingelser mener han kapitalismens produktivkrefter som konkurranse om markedsandeler med profitt som overordnet mål. Han innser at økonomisk vekst, med tilhørende økning i forbruk og konsum, resulterer i økte utslipp av klimagasser med de konsekvenser som beskrives i rapporten til IPCC.

Han ser også at matproduksjon og tilgang på rent vann kan bli en mangelvare. Han erkjenner at jordas bestander av liv vil bli sterkt redusert med tap av arter for evig og alltid, og millioner av klimaflyktninger vil skape store konflikter. Men det er verdt prisen for at vi skal kunne skape en vekst som gir oss et økonomisk handlingsrom stort nok for å kunne tilpasse oss til en opphetet planet, konkluderer professoren.

Samtidig er han bekymret for disse «vippepunktene» siden det er vanskelig å beregne skadeomfanget, og dermed blir kalkyler og budsjetter også usikre, innrømmer professoren.

Nobelprisvinner i økonomi, professor William Nordhaus, har gjort et valg. Og sjelden ser vi et så klart motsetningsforhold mellom å stimulere til fortsatt økonomisk vekst og forskernes advarsler om den samme vekstens negative konsekvenser. Det er en åpenbar konflikt mellom kapital og natur, mellom berikelse og forvaltning. Det er en konflikt som krever et valg på vegne av kommende generasjoner. Skal vi velge VEKST for vekstens skyld eller skal vi velge LIV for livets skyld?

http://kjellshvamenerua.blogspot.com

Slaveriet i vår tid.

Alle konkurranser har regler, inkludert konkurransen om markedsandeler. Den grunnleggende regelen er at all produksjon må gi et økonomisk overskudd til den eller de som eier produksjonsmidlene, det som kalles profitt. Et produksjonsmiddel kan være så mangt fra en gravemaskin til en oljeboringsplattform.

Produksjonsmidlene må betjenes, og det ved hjelp av mennesker, det vil si arbeidskraft. Siden arbeidskrafta er en utgiftspost for den som eier produksjonsmiddelet, kapitalisten, sier det seg sjøl at utgiftene i form av lønninger må holdes lavest mulig i konkurransen med de andre produsentene i markedet. I et sterkt sosialdemokrati holdes lønningene oppe på et anstendig nivå takket være en sterk fagbevegelse med en sosialistisk ideologi. Både fagbevegelsen og sosialdemokratiet er nå under angrep og svekkes for hvert år.

Tekstilbransjen bruker arbeidsforholdene i utviklingsland, der kvinner og barn jobber ti, tolv timer i døgnet med lønninger på et eksistensminimum. Norske entreprenører bruker polakker og flyktninger som tvinges til å jobbe på slavekontrakter med brakker som bolig. Sjeldne metaller blir billige, for eksempel til bruk i elbil-batterier, når de utvinnes i Kongos gruver med barnearbeid, eller med kinesisk arbeidskraft på slavelønn.

Det heter seg at jo flere som banker på fabrikkporten, jo dårligere vil arbeiderne bli lønnet. Nettopp derfor er migrasjonen et gode for de vestlige kapitalistiske land. Jo flere som migrerer fra Afrika, Asia og Sør-Amerika til Vesten, jo flere vil banke på fabrikkporten og lønningene kan holdes nede. Konkurransen blir styrket, profitten øker og de rike blir rikere.

Denne moderne formen for «slavery light» er nå blitt en offisielt anerkjent politisk linje, støttet av EU og FN, og selvsagt av WEF (World Economic Forum), forumet med over tusen av verdens største kapitalister og globale selskaper. Omfanget av verdens migranter nærmer seg hundre millioner, en fantastisk potensiell arbeidskraft som er villig til å jobbe for luselønn. Men da er det selvsagt også viktig å holde de fattige land fortsatt fattige som eksportør av migranter. Og det gjøres, enten ved militær undertrykkelse, eller ved å tappe landet for kapitalressurser, såkalt globalisering. I så måte er USA verdens ledende på det området.

Paradokset er at kapitalistene ønsker flest mulig migranter velkommen, hvilket styrker konkurransen om markedsandeler takket være reduserte lønnsutgifter. Men akkurat det skaper også sosial og politisk uro som nører opp under fremmedfrykt og rasisme, hvilket gir høyrepopulismen vind i seilene.

Paradokset framføres nå som et tragikomisk teater der president Trump vil stenge ute migranter fra USAs bakgård, fra et fattig Latin Amerika skapt av USAs egen imperialisme. Samtidig skriker USAs kapitalister etter billig arbeidskraft i konkurranse med blant annet Kina om markedsandeler. Så lenge vi er underlagt kapitalismens nådeløse konkurransevilkår vil slaveriet leve i beste velgående.

http://kjellshvamenerua. blogspot. com

Går det bedre til neste år?

Hans-Wilhelm Steinfeldt var korrespondent i Russland gjennom en årrekke. Med sine solide kunnskaper og evnen til å formidle ble vi gjennom noen minutters reportasje skolert, politisk og historisk. Han avslørte de bakenforliggende årsaker til nyheten, han underviste oss i årsak-virknings kjeden. Han gjorde oss kloke!

I dag skal man lete lenge etter «steinfeldter» i journalistikken. Tillat meg derfor å komme med noen nyttårsønsker til landets nyhetsredaksjoner:

§ Jeg vil vite den egentlige årsaken til «de gule vestene» sitt opprør i Frankrike. Jeg vet at det er levert inn 45 krav til regjeringen, men hva inneholder disse kravene?

§ Jeg vil vite den egentlige årsaken til at Russland oppbragte og arresterte mannskapet på to ukrainske krigsskip og en slepebåt i Kertsj-sundet.

§ Jeg vet at Russland ble tvunget til å ta tilbake råderetten over Krim halvøya i mars 2014.  Men jeg vil vite hvorfor?

§ Jeg vil vite hvorfor Norges forsvar kjøper 52 stk. F-35 kampfly fra USA når Pentagon betegner disse flyene som «historias mest effektive angrepsvåpen».

§ Jeg vil vite hvorfor Norge bryter sin egen basepolitikk fra 1949 ved å tillate at USA etablerer militære baser i Trøndelag og i Troms.

§ Jeg vil vite omfanget av det militære materiellet, våpen, tanks, bomber, kjøretøyer etc, som USA har lagret i norske fjell.

§ Jeg vet at USA og EU sine sanksjoner mot Russland berører også Norge økonomisk og politisk. Kan jeg få vite på hvilken måte?

§ Jeg vet at Norge har siden 2011 sluttet seg til USAs dødbringende sanksjoner mot Syria.  Jeg vil vite de hele og fulle konsekvenserhvahvem og hvordan?

§ Jeg vet at USA har utplassert sine atomvåpen i Nederland, Belgia, Italia, Tyskland og Tyrkia med adresse Russland, men hvor mange atomstridshoder er det alt i alt?

§ Jeg krever å få vite de totale konsekvensene av satsingen på elbiler. Hvor mange tonn klimagasser slippes ut under produksjonen? Hva mener forskere og miljøforkjempere med at elbilenes batterier er blodbestenkte?

§ I følge verdens fremste forskningsinstitusjoner som SIPRI, IISS og GLOBAL RESEARCH har USA angrepet 37 land etter 1945 og drept mellom 20 og 30 millioner mennesker. Hvorfor får vi ikke vite dette gjennom våre massemedier?

§ Jeg vil vite hvor mange militære baser har USA etablert på grensa til Russland. Hvor mange soldater, og hva slags våpen er stasjonert der?

§ I dag innrømmer USA at angrepene på Irak (2003) og på Libya (2011) var begrunnet med løgner og "fake news". Jeg vil vite sannheten om hvorfor USA gikk til krig mot Irak, Libya, Afghanistan og Syria!

§ En samlet vitenskap dokumenterer en menneskeskapt klimakrise. Jeg vil vite hvilke krefter som hindrer verdens regjeringer i å senke utslippene av klimagasser?

§ En samlet vitenskap dokumenterer at vi nå er inne i en ny geologisk epoke som kalles Antropocen. Hva innebærer det?

§ Jeg ønsker meg mange flere «steinfeldter» tilbake i landets nyhetsredaksjoner, hvilket forhåpentligvis kan gi oss Et Bedre Nytt År!

http://kjellshvamenerua.blogspot.com

Hvor hederlig er Hedersmannen?

Når fremstående USanere dør, presidenter og generaler, så hedres de av Vestens politiske elite via mikrofonstativet til våre ukritiske medier. Men hvorfor blir presidenter og generaler beæret med hedersord når de vitterlig begår krigsforbrytelser og brutale overgrep mot uskyldige mennesker?

La oss se litt nærmere på to nylig erklærte «hedersmenn»:

John McCain, som døde i august i år, var en republikansk senator fra Arizona. Han stilte som presidentkandidat med en aggressiv militær holdning. Med slagordet «Bomb them back to the Stone Age» ivret han for å teppebombe land som Russland, Iran, Irak, Kina, Libya, Vietnam Nord-Korea, Syria m.fl. Han sjøl deltok i USA sin «totale krigføring» med sine bomber over sivilbefolkningen i Vietnam sammen med hundre millioner liter kjemikalier som drepte regnskog, avlinger, husdyr og bønder.

Denne drapsmannen ble også hedret her hjemme med ord som «forbilde», «anstendig» og «hederlig». Vår utenriksminister, Ine Eriksen Søreide, sa det slik: Med senator John McCains bortgang har vi mistet en nær venn og en sterk forkjemper for det transatlantiske samarbeidet. USA har mistet en betydelig og respektert politiker som stod prinsippfast for liberale demokratiske verdier. Hans virke i ord og handlinger lyser langt utover USAs grenser og bør stå til inspirasjon for oss alle.

George H.W. Bush var president i perioden 1989 - 1993, og som døde 94 år gammel 30. november i år. Og selvsagt blir også han hyllet som en stor statsmann og hedersmann. 

Han er kjent for å ha misbrukt sin stilling som leder av CIA ved å makulere alle anklager mot USA som dreide seg om krigsforbrytelser.  #Me too bevegelsen betegner han som «en motbydelig klåfingret mann mot alle kvinner i alle aldre»!

Det var George H.W. Bush som innførte de dødelige sanksjoner mot Irak i 1990, de som i følge UNICEF tok livet av over 500.000 barn på grunn av sult, underernæring og mangel på medisiner. Under programmet «60 minutes» ble daværende USAs utenriksminister, Madeleine Albright, spurt om det var verdt prisen som straff mot president Saddam Hussein. Hun svarte YES. At Norges utenriksminister, Knut Vollebæk fra Kristelig Folkeparti, svarte JA på samme spørsmålet, er forståelig når Norge har valgt å være et lydrike under USA. 

Likeledes er det forståelig når vår statsminister, Erna Solberg, hyller rasist og barnemorder Bush slik: Hans elskverdighet og godhet på tvers av politiske skillelinjer dannet et forbilde. Mine tanker går i dag til hans familie.  Tankene gikk ikke til de tusenvis av familier som mistet ungene sine!

Når den politiske ledelsen definerer hva som er godt, anstendig og hederlig så overtar vi, «folk flest», det som blir offentlighetens syn. Slik blir vi fratatt våre humanistiske idealer, vi blir avstumpet og apatiske, vi blir som umælende medløpere!

«Hjernevask» er et dekkende uttrykk i så måte. For hvordan er det ellers mulig å hylle et land som har invadert, foretatt regimeskifter og direkte angrepet 37 land siden andre verdenskrig? "Global Research" anslår at USA alene har tatt livet av mellom 20 og 30 millioner mennesker siden 1945. Det er landet som i følge statsminister Erna Solberg er vår nære venn og alliert

Hvordan er det mulig å hylle mennesker som gode, anstendige hedersmenn, når de i kraft av sin maktposisjon beordrer lidelse og sorg, tragedier og død for millioner av mennesker? 

http://kjellshvamenerua.blogspot.com

GOD JUL, og kondolerer med dagen!

At årets «Black Friday» økte omsetningen med 3,7 prosent sammenlignet med i fjor er en direkte utfordring til julehandelen som bør nærme seg 60 milliarder kroner skal den også slå fjorårets rekord. Det er tross alt bare 5 ganger mer enn det vi handlet for på Vinmonopolet i fjor.

Heldigvis er det aldersgruppen 18-25 år som øker mest i antall kjøp, en dobling fra i fjor. Heldigvis får en si, siden ungdommen har livet foran seg og kan bidra til nye omsetningsrekorder i årene framover. At den samme gruppa leder an med flest forbrukslån og størst inkassogjeld, er vel ingen stor overraskelse. Inkassogjelden er også gjenstand for vekst og nærmer seg nå 5 milliarder kroner.

Selvsagt blir det spennende om vi makter å sette ny rekord i år, men som kjent er det typisk norsk å være god. Svaret får vi først i romjula når handelstanden er ferdig med kasseopptellingen.

Men alltid skal det være noen som ødelegger moroa, sånne som forskere, miljøvernere og klimaaktivister. De som påstår at forbruk og konsum er en direkte årsak til forurensning og utslipp av klimagasser. Varer og tjenester må jo produseres, pakkes og transporteres, noe som krever energi. Og når energien tas fra fossilt brensel har vi det gående med stadig økende utslipp av klimagasser.

Det har vært mye fokus på akkurat dette i det siste. IPCC kom jo med en sjokkrapport som viste at vi er i ferd med å øke jordas gjennomsnitts temperatur til tre grader, og da er løpet kjørt med alle sine «Vippepunkter» og selvforsterkende mekanismer lik fallende dominobrikker. Vår verden blir ugjenkjennelig.

Som kjent skulle Parisavtalen fra 2015, underskrevet av alle verdens land, hindre at temperaturøkningen overstiger 1,5 grader. Under klimatoppmøtet i Katowice nå i desember, COP24, ble det laget et regelverk som skal prøve å stoppe oppvarmingen før den når 2 grader. Et regelverk som er så frynsete i kantene at «business as usual» blir nok fortsatt hovedregelen.

Verdens utslipp av klimagasser bare øker, og Norge intensiverer letingen etter olje og gass i Barentshavet i begeistring over at Arktis smelter ned. Og verden vil bedras, hallelujah...

Jula er opprinnelig en religiøs høytid som hyller Jesu fødsel. 2018 år senere kan vi kondolere med dagen og konstatere at Skaperverket til faren hans er i ferd med å bryte sammen, arter utryddes i et høyt tempo og økosystemer forringes.

I dag er Jesus nesten glemt til fordel for handelstandens store kjøpefest med nisser, glitter og stas, og med kortlesere som går varme.

Jesus opplevde faktisk noe tilsvarende sjøl da han som ung mann oppdaget at kremmerne med sine okser, sauer og duer hadde flyttet inn i Guds tempel og gjort det til et kjøpesenter. Han ble så fyk forbanna at han nesten ble voldelig og renset tempelet for alle sine kremmere, pengevekslere og offerdyr (Joh.2, 13-25).

Kanskje vi trenger en tilsvarende Jesus i dag? En som kan ta vare på vårt tempel, nemlig den planeten vi lever på?

http://kjellshvamenerua.blogspot.com

Mitt siste brev til Gud...

Kjære Gud,

til tross for at jeg skriver brev til deg som om du er en personlig Gud og som tilogmed behersker norsk bokmål, tror jeg ikke på deg. Det er paradokset, og vær glad for det...

Heldigvis går det i riktig retning i den forstand at stadig flere sier farvel til deg som en personlig, allmektig og dømmende Gud. Det er langt flere som nå melder seg ut av kjerka enn de som automatisk blir tvangsinnmeldt under dåpen, bare noen måneder gamle...

Katolikkene har begynt å bruke prevensjon. Paven advarer mot å mobbe eller ta livet av homofile. Færre jøder står og slår panna mot klagemuren i Jerusalem. Men mange muslimer sliter fortsatt med deg som sin Allah med de barbariske sharialover. Siden Islam er 600 år yngre enn kristendommen har nok muslimene ennå en lang vei å gå før de får vippet deg av tronen og gjort deg mer human, men vi får håpe at det ikke tar like lang tid som for de kristne...

Det er imidlertid ett land som går motsatt vei, historias største krigsmaskin, USA. Der svarer halvparten at de tror på hvert eneste ord i Bibelen. De er såkalte kreasjonister som er overbevist om at du har skapt og skaper alt mellom himmel og jord.

Det er landet som har den største forskjellen mellom fattig og rik, hvor 40 millioner lever på statlige matkuponger. Det er der hver fjerde kvinne blir voldtatt på høyskoler og universiteter, i følge de kvinner som våger å anmelde voldtekten. De fleste gjør ikke det siden de blir mobbet og stigmatisert «som sin egen skyld».

USA har gitt seg sjøl tittelen «Gods own country». I Guds eget land blir et menneske skutt og drept hvert førtiende minutt. Det er der unger blir massakrert på skoler og i barnehager.

Tar du på deg skylden?

USA fremstiller seg sjøl som verdens fremste kulturnasjon. En kultur som mer enn gjerne påtvinges andre land rundt omkring i hele verden med hjelp av coca cola, bomber og granater. Dette gudselskende landet har tatt livet av mellom 20 og 30 millioner mennesker i løpet av sine 37 kriger verden over, bare etter 1945.

Kjære Gud, forstår du alvoret?

Hadde du vært en kjærlig, allmektig Gud så hadde du garantert stoppet galskapen og ristet vett i folk, enten de kaller seg kristne eller muslimer!

Jeg har konfrontert deg med Big Bang og dannelsen av kosmos. Jeg erkjenner at jeg består av de samme stoffer som finnes i hele universet, kall det gjerne stjernestøv, og underlagt de samme naturlover. Jeg vet at mitt synlige univers utgjør under fem prosent av hele kosmos. Jeg erkjenner en vekselvirkning mellom energi og masse, mellom kropp og sjel, mellom legeme og sinn. Akkurat det kan vekke tanken på en type bevissthet som gjennomsyrer hele kosmos.

Som menneske plages jeg av en religiøs tilbøyelighet som frister meg til å takke noen, takke for livet mitt på denne storslåtte planeten. Jeg finner ikke noen annen utvei, jeg får takke deg...:)

Ha det bra, hilsen Kjell.

http://kjellshvamenerua.blogspot.com

KrF imponerer med dobbel tungetale, med ei rød og ei blå!

Kristelig Folkeparti vil inn i Solberg regjeringa for å skape et varmere samfunn med abortloven og sorteringssamfunnet som fanesaker. Det dreier seg om abortlovens § 2C som KrF vil fjerne. Maktsyke Solberg har åpnet for å endre loven slik at regjeringa kan utvides med KrF, og dermed sikre parlamentarisk flertall.

Mye tyder på at KrF er mer bekymret for det ufødte liv enn for det fødte, skal vi tolke avstemningene i Stortinget. Når det gjelder sortering av mennesker har KrF fulgt regjeringas skatte- og avgiftspolitikk som deler fattig og rik med en kløft som bare blir større for hvert år. I likhet med regjeringa støtter også KrF sorteringsmodellen til USA, den som skiller mellom «de gode» og «de onde», og det i tråd med Bibelens ord (1.Joh.5:19).

«De onde» befinner seg særlig i Midt-Østen, i land som Afghanistan, Irak og Syria. Der er de så onde at KrF velsignet USAs totale krigføring, massedrap på sivilbefolkningen med byer lagt i ruiner, som eksempelvis Mosul og Raqqa. KrF velsignet også parteringa av Jugoslavia og teppebombinga av Serbia.

Da Statsminister Jens Stoltenberg fikk ordre fra den som står over Gud, nemlig USA, ble seks F-16 kampfly sendt til Libya. Daværende nestleder i Kristelig Folkeparti, Dagrun Eriksen, begrunnet det slik: «Den arabiske verden trenger nå en reformasjon der man ikke bare skifter ut tyranni med folkestyre, men der man også skifter ut vilkårlig maktmisbruk med respekt for menneskerettigheter, skifter ut kvinneundertrykkelse med likeverd og likestilling, skifter ut fordommer med utdanning, skifter ut korrupsjon med en rettsstat».

Utskiftingen ble foretatt med nær 600 norske bomber som pilotene slapp etter egne vurderinger! Vi vet ikke hvor mange tusen som ble drept, men vi vet at de drepte var det fødte liv, det var levende barn, kvinner og menn. I dag er landet i kaos med kjempende jihadistiske militsgrupper, IS og en rekke menneskesmuglere opererer fritt.

KrF velsigner også de dødbringende sanksjonene mot Syria siden 2011, de som tar livet av særlig barn og eldre på grunn av underernæring og mangel på medisiner. Sanksjonene blir betraktet som krigsforbrytelser. Nestekjærligheten er tydeligvis betinget av hvor du bor og hva du tror på.

KrF viser selvsagt også bekymring for miljø og klima, det er tross alt Skaperverket som nå blir rasert av oss mennesker, men. Men det er ikke mulig å tolke tungetalen dithen hvorvidt de har noen forslag til endringer i det økonomiske system som står ansvarlig for raseringa av den blå planeten vår. Derimot er talen ren og klar for å endre taxfree regelen, den som tillater å bytte en kartong sigaretter med to flasker vin. Og det til tross for at selveste Jesus gjorde vin av rent vann uten en eneste sigarett...

I leksikonet står tungetale definert som: «Tungetale er en motorisk tale uten at den bevisste personlighet er med, ofte med uforståelige ord». Og når tungetalen på toppen av det hele utføres med to tunger, ettersom de befinner seg i den røde eller den blå delen av det politiske landskapet, da er det ikke lett å forstå hva dette fossile, politiske partiet mener med et varmere samfunn! Derfor må Kristelig Folkeparti av språklige årsaker fritas fra kravet om at ord skal føre til handling.

http://kjellshvamenerua.blogspot.com

Mitt sjuende brev til Gud...

Hei igjen,

som du vet er menneskets hjerne høyt utviklet med evne til hukommelse og tenkning, til å sette sammen informasjon og å trekke logiske slutninger. I vår materialistiske tidsalder deler vi inn det som er sant og usant ved hjelp av matematiske ligninger. Når uforklarlige ting skjer, det «mer mellom himmel og jord», blir de satt i bås med overtro siden de ikke kan forklares matematisk.

Det kan være telepati, åpenbaringer, healing, intuisjon og bevissthetsutvidelser sammen med meditasjon, hypnose, rusopplevelser etc. Man skulle tro at de største genier innen kjemi og fysikk ville avfeie alt som ikke kan bevises. Men det gjør de ikke, noe som du burde være takknemlig for...

La meg nevne berømte fysikere som Stephen Hawking, Frithjof Capra, Niels Bohr, Albert Einstein og Erwin Schrödinger, alle beæret med Nobel priser. De oppholdt seg i det fjerne Østen over lengre tid for å fordype seg i den såkalte Østens mystikk med en filosofi som vektlegger at alt er en del av den store Verdensveven. Vi bruker jo den samme tenkningen med Internet sine adresser som starter med World Wide Web (www).

I dag har den type tenkning faktisk fått en oppblomstring her i Vesten med begreper som Panpsykisme og Noetikk. Kort sagt dreier det seg om det vi tidligere har vært inne på, en kosmisk bevissthet, som i varierende grad eksisterer i absolutt alt innenfor vårt synlige og usynlige? univers, alt fra mikrober til planter, til dyr og mennesker. Det er litt artig å tenke på at den første som har tatt doktorgraden på Panpsykisme er den norske kvinnen, Hedda Hassel Mørch, ved Universitetet i Oslo.

Og begrepet Noetikk ble lansert da den amerikanske astronauten, Edgar Mitchell, grunnla universitetet i California. På hjemtur, etter et par dager på månen, fikk han en såkalt bevissthetsutvidelse. Han kjente en sterk samhørighet med det universet han reiste gjennom på vei til sitt hjem, til den blå planeten langt der borte. Han brukte også uttrykket kosmisk bevissthet som et begrep myntet på deg. Men det kjenner du sikkert til. Eller? Noetikk er en moralsk utfordring til menneskeheten om å opptre som om alt henger sammen, som om vi er en ansvarlig del av et gigantisk univers. I stedet opptrer vi lik uvitende drittunger som raserer den blå planeten vår. Kjære Gud, jeg beklager på det dypeste!

Astrofysiker Stephen Hawking sier vi kan beskrive universet med matematiske ligninger, men spør: Hva er det som puster liv til ligningene slik at de blir til virkelighet? Albert Einstein ble spurt om han trodde på Gud, på den bibelske guden altså, og svarte: Jeg avfeier enhver tanke som skal lede hen til en personlig, dømmende Gud. Min religiøsitet er forankret i fornemmelsen av at bak alt som kan erfares, ligger det noe som vårt sinn ikke kan fatte, en skjønnhet og en storhet som gjennomsyrer hele kosmos.

Hvis jeg må velge mellom deg som den bibelske Gud og Albert Einstein, ja så velger jeg Einstein. Det har du kanskje etter hvert fått forståelse for?

Vi snakkes i neste og siste brev. Hilsen Kjell.

http://kjellshvamenerua.blogspot.com

REVOLUSJON?

«En revolusjon er et begrep som brukes om en grunnleggende endringsprosess som foregår i løpet av et kort tidsrom. Uttrykket brukes særlig om politiske, sosiale eller økonomiske omveltninger» (definisjon fra Wikipedia).

En samlet vitenskap roper igjen et varsko her! Denne gangen fordi vi nå er i ferd med å passere Parisavtalens grense på 1,5 grader for den gjennomsnittlige oppvarmingen av jordas klima. Fra 1,5 grader og oppover vil de negative skadevirkningene av et varmere klima øke eksponentielt, med kraftigere ekstremvær og flere «Vippepunkter» med tilhørende sammenbrudd i planetens økosystemer.

FNs Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) har beregnet at utslippene av klimagasser må kuttes med 45 prosent fram til 2030 og være netto null i 2050, og konkluderer: En nærmest overmenneskelig innsats og tusener av milliarder av kroner må til for å unngå dramatiske klimaendringer.

Når det gjelder penger er vi godt skodd her til lands. Oljefondet er på vei mot ni tusen milliarder kroner. Problemet er tydeligvis mangel på politisk vilje og/eller evne. Noen forslag på hva som må gjøres for å kunne utføre «en nærmest overmenneskelig innsats»:

§ Planøkonomi, basert på vitenskap og forskning, må erstatte kapitalismens vekstøkonomi på områder der fossile brensler utvinnes og anvendes som energikilde.

§ Forbruk og konsum må settes til nivåer som reduserer utslippene av klimagasser.

§ Det må tildeles personlige kvoter for hvor mange kilometer hver enkelt kan reise med bil og fly. Behovsprøvingen gjøres matematisk rettferdig med dagens datakraft.

§ Den sløsaktige produksjonen med kun profitt som formål må stanses. Vi må kunne si at nok er nok, være seg av knapper og glansbilder, plastemballasje, kosmetikk etc.

§ Børsene må omdannes fra jakten på profitt til «klimabørser». Børsspekulanter og finansfyrster skal ikke lenger få bestemme den økonomiske utviklingen.

Men lar det seg gjennomføre? Svaret er selvsagt nei med den politiske ledelsen vi har her til lands. Hverken regjering eller partiene i opposisjon har konkrete tiltak som kan tilfredsstille kravet til IPCC. Regjeringas miljø- og klimapolitikk er av en ren kosmetisk art, kun for å klamre seg til makta.

Det grunnleggende problemet er nemlig et økonomisk system som krever kontinuerlig vekst for ikke å bryte sammen. Kapitalismens eneste funksjon er å akkumulere kapital, å skape profitt. Kapitalismen er blind for rovdrift på naturressurser, for miljøforringelse, for utslipp av klimagasser, for sammenbrudd i økosystemer, og ikke minst er kapitalismen totalt blind for den gigantiske skjevfordeling av inntekt og formue som vi ser både her i landet og globalt.

Vi står nå midt oppe i menneskehetens største utfordring når det gjelder livsviktige veivalg. Det er en utfordring for hver enkelt av oss, og særlig for oss som har stemmerett i et folkedemokrati. IPCC sier det slik: Endringene verden må gjøre er av en karakter som menneskeheten aldri før har sett maken til. Omfanget er enormt og tempoet må være raskt! Eller sagt med andre ord; nå må vi velge oss en revolusjon!

http://kjellshvamenerua.blogspot.com

Mitt sjette brev til Gud...

Heisan, og takk for sist...

Allerede i mitt første brev avskrev jeg deg som en personlig, dømmende og straffende Gud. Jeg sa tilogmed at jeg tror du er større enn som så. Jeg skal prøve å utdype det nærmere ut fra det jeg forstår med bevissthet.

Bevissthet gjør det mulig å oppleve seg sjøl som et enkeltstående individ i sine omgivelser ved hjelp av individets sanseorganer. Bevisstheten varierer i forhold til individets hjernekapasitet. Jeg påstår at min hjerne rommer en høyere form for bevissthet enn for eksempel hjernen til ei høne. Og akkurat det nekter jeg å diskutere...

Bevisstheten utvikles gjennom innsikt og livserfaring, og den erkjenner en fødsel og en død. Vissheten om en død sitter dypt i alle levende organismer og viser seg som fluktreaksjoner fra dødelig fare. Høna legger seg ikke frivillig på hoggestabben når hodet skal skilles fra kroppen. Ho stritter i mot. I motsetning til høna, tror jeg, kan min hjerne produsere tanker og bilder som en forlengelse av mine virkelige erfaringer, det kalles fantasi. 

Det er jo i den fantasiverdenen som du har blitt skapt med titler som Jahve, Allah og Gud, sammen med alt det dævelskapet som har blitt og blir begått i dine navn!

Til bevisstheten hører også følelser som kjærlighet og hat, sorg og glede, samvittighet og intuisjon. Bevisstheten gjør det mulig å oppleve seg sjøl som en del av en større helhet, som en del av naturens skjønnhet og storhet.

Så her kommer det store spørsmålet formulert av den eksistensielle bevissthet sjøl:

Er bevisstheten kun et resultat av elektrokjemiske reaksjoner mellom de mange hjerneceller, godt pakket inne i hjerneskallen? Eller?

Vi har kartlagt menneskets genetiske materiale, genomet, men finner ingen gener som spesifikt er bærer av bevissthet. Ikke rart det er fristende å undre seg over om bevisstheten også kan være utenfor hjernen, kanskje noe som gjennomsyrer hele naturen, ja kanskje hele universet?

Men da må hjernen forstås mer som en formidler, en slags antenne. En antenne som gjør det mulig å laste ned deler av en kosmisk bevissthet, men som også kan sende ny erkjennelse ut i kosmos. Siden jeg tilhører en art som evner å forske og skaffe seg ny viten, en form for bevissthets utvidelse, så bidrar jeg mer til den kosmiske bevissthet enn det høna gjør (igjen nekter jeg å diskutere den påstanden...)

Kjære Gud, hør litt på meg:

La oss leke litt med tanken om å sette likhetstegn mellom deg og en kosmisk bevissthet. Det må jo bety at det guddommelige er i alt og gjennomsyrer alt? Hinduisme og Buddhisme er eksempler på en slik oppfatning.

Men jeg innrømmer at jeg blir som en hønsehjerne å betrakte sammenlignet med de virkelig store geniale tenkere som også mistenker deg for å være en kosmisk guddom. I mitt neste brev skal jeg presentere noen av dem.

Du kan bare glede deg. Hilsen Kjell.

http://kjellshvamenerua.blogspot.com

DEN GODE SAMTALEN...

 

De møttes i all hemmelighet i Moskva. Innerst i en mørk pub satt de tre mektige menn med hver sin halvliter og startet samtalen som skulle endre menneskehetens forhold til seg sjøl og til sin egen planet for alltid.

Jens: Som generalsekretær i NATO besøker jeg mange land i verden og møter nå en sterk og voksende motstand mot det vi driver med. Folk fortviler på grunn av miljøforringelse, sammenbrudd i natursystemer med utryddelse av dyr og planter, samt en økende klimatrussel. Vi kan ikke lenger sløse med jordas ressurser slik vi gjør nå. Vi må ta til vettet og ruste ned!

Vladimir: Som Russlands president reduserte jeg utgiftene til militæret med 20 prosent i fjor og overførte overskuddet til sosialbudsjettet for å bekjempe fattigdom. Mitt budsjett tilsvarer nå kun 7 prosent av NATOs. Så hvem bør ruste ned først?

Donald: Sorry, landet mitt har kjørt seg fast i det såkalte «militær-industrielle kompleks». Jeg er helt avhengig av å selge og forbruke våpen og krigsmateriell ved hjelp av konflikter og kriger over hele verden.

Jens: Jeg er klar over det, ditt militære budsjett utgjør 36 prosent av verdens samlede utgifter på det området, ti ganger mer enn Russland sitt. Men nå har vi ikke noe valg. Det er vi som må starte den snuoperasjonen som en hel verden lengter etter!

Vladimir: Jeg er enig med Jens, men på en betingelse; Donald må fjerne samtlige militære baser som utgjør en trussel mot landet mitt!

Donald: Jamen, våpenindustrien er en bærebjelke i økonomien min og sysselsetter et titall millioner mennesker. Men jeg innrømmer at det koster flesk, så for å holde dette gående må jeg stadig låne mer penger fra utlandet. Jeg sliter jo med en bunnløs gjeld!

Jens: Donald, du vet godt at ditt eget folk er møkka lei alle disse konfliktene og krigene, så jeg skal gi deg et godt forslag: NATOs 29 medlemsland bruker nå 1000 milliarder dollar i året på våpen og øvrig krigsmateriell. Jeg skal sørge for at samtlige NATO land ruster ned og i stedet overføre dette enorme beløpet til deg som økonomisk støtte under omstillingen fra militær sektor til sivile formål.

Vladimir: Godt forslag, og siden jeg er gjeldfri tilbyr jeg også å hjelpe Donald økonomisk etterhvert som mitt militærbudsjett kan reduseres som en følge av reell nedrustning.

Jens: Da er vi enige, vi har kommet oss ut av puberteten og handler nå som voksne, ansvarlige mennesker. Jeg skal skrive et referat fra dette møtet og sende til FN og til alle verdens regjeringer. Nå er det alvor!

Samtalen ble avsluttet med kameratslige klapp på skuldra og en runde med russisk vodka; CHEERS, NA- ZDAROVYA, SKÅL!

Javisst, er det en drøm. Men som kjent når tilstrekkelig mange drømmer den samme drømmen, blir den til slutt sanndrømt!

http://kjellshvamenerua.blogspot.com

Mitt femte brev til Gud...

Herregud, sier jeg, helt u-trolig! Men nok om det.

Hei igjen,

vi må stoppe opp litt og dvele mer ved atomet. Denne minste bestanddelen i naturen som er bærer av alle kjemiske reaksjoner, og som er byggeklossen til alt vi ser og vet om fra soler og planeter til mikrober og elefanter, og til oss sjøl også selvsagt.

Som du vet var det den greske filosofen Demokrit som lanserte teorien om atomet. Demokrit levde ca. 400 år før din sønn ble født. Lenge før du, i følge din egen bok, befruktet ei fjorten år gammel jødisk jente som het Maria, og det uten å ha samleie med henne. Unnskyld, men det må være den mest avanserte form for voldtekt som noensinne har blitt begått. Maria beholdt visstnok møydommen også etter fødselen (Matt. 1:18). Ikke rart Josef ble sjalu og ville heve forlovelsen.

Herregud, sier jeg, helt u-trolig! Men nok om det.

Over 2000 år etter Demokrits teori begynte vi å forstå hvordan atomet er sammensatt. Det har en kjerne med to typer partikler. Protonet er positivt ladet, mens nøytronet har ingen ladning. Rundt atomets kjerne kretser elektroner i bestemte skall. Elektronet har like stor ladning som protonet, men er negativt ladet. Et atom i balanse har like mange elektroner som protoner. Atomene kan binde seg sammen til mange forskjellige molekyler som igjen danner alle slags stoffer, alle slags livsformer.

Det meste er tomrom. Dersom kjernen til det minste atomet, hydrogen, skulle tilsvare rådhuset i Oslo, vil atomets elektron gå i bane oppe ved Kirkenes.

Som tidligere nevnt knuser vi protoner og nøytroner i den 27 km lange, sirkulære tunnelen, 100 meter under bakken, i CERN. Der har vi avslørt at protoner og nøytroner er sammensatt av enda mindre partikler. Ja, av partikler som er ytterligere tusen ganger mindre enn atomkjernen. De har fått navnet kvarker. Imponert?

Vi har funnet at kvarkene opptrer som tre par og har fått enkle navn: ned/opp, sær/sjarm og bunn/topp. Men det er bare ett par kvarker som bygger protoner og nøytroner, og det er ned/opp paret. Det er dette ene paret som skaper vårt synlige univers, som skaper alt av liv. Oppkvarken har ladningen +2/3 og nedkvarken har ladningen -1/3. Protonet består av to oppkvarker og en nedkvark. Vi legger sammen: 2/3 + 2/3 1/3 = 3/3 = 1. Vi har fått en hel positiv ladning, protonet. Nøytronet består av en oppkvark og to nedkvarker: 2/3 1/3 1/3 = 0/3. Nøytronet har ingen ladning, det er nøytralt.

Kjære Gud, mange ganger har jeg drømt om å få deg plassert i tiltaleboksen med meg som aktor: Herr Gud, vi har tatt rede på at det eksisterer tre par kvarker som vi i utgangspunktet gir deg ansvaret for. Siden det kun er et par kvarker som skaper alle atomer i vårt synlige univers, ber jeg deg redegjøre for funksjonen til de to andre parene, samtidig som jeg minner deg på at du nå er under ed!

Siden vi er skapt i ditt bilde, svarer du, så er vi i stand til å finne det ut sjøl! Den er drøy spør du meg, du kjenner visstnok til «katta som går rundt den varme grøten»... Men tru bare ikke at vi to er ferdigsnakka med det her! Hilsen Kjell.

http://kjellshvamenerua.blogspot.com

Noen spørsmål fra folkedypet til statsministær'n...

 

§ Du kuttet i bostøtte, uføretrygd, uføres barnetillegg, kjøpekraft for alderspensjonister, overgangsstønad, dagpenger for asylsøkere, for å nevne noe. Hvorfor? 

Er det virkelig nødvendig i et land som flyter av melk og honning? Du måtte straffe de svakeste i samfunnet for å balansere budsjettet? Si meg, eier du ikke skam i livet?

§ Du sier at skattelette vil sette fart på økonomien og skape arbeidsplasser. Hittil er ingen arbeidsplasser skapt på grunn av skattelette i følge SSB. Derimot er formuene til de aller rikeste økt betraktelig, og på toppen av det hele fjerner du arveavgiften, og senker eiendomsskatten. 

Det er forresten samme ideologi som din nære venn USAs president Donald Trump er underlagt. Han er også like «religiøst» overbevist om at skattelette skaper arbeidsplasser, uten dokumentasjon. Men når du samtidig bedyrer at du er bekymret for økte klasseforskjeller, bekymret for et voksende Forskjells-Norge. Ja da må det være lov å spørre, er du frekk eller dum?

§ Samme dagen som du la fram budsjettet med skryt av at nå ville Norge øke den økonomiske veksten, kom sjokkrapporten fra FNs IPCC som sier: «Endringene verden må gjøre er av en karakter som menneskeheten aldri før har sett maken til. Omfanget er enormt og tempoet må være raskt». Endringene det er snakk om krever redusert forbruk av energi, det krever redusert forbruk og konsum. I stedet skryter du av at landets bruttonasjonalprodukt BNP vil øke betraktelig! Økt BNP krever jo et enda høyere forbruk av energi, det medfører nok en dreining i konsumspiralen!

Du fører altså en politikk som går motsatt vei, en politikk som er en trussel mot vår framtid, en trussel mot ungene våre! Gir du totalt blaffen i alle vitenskapelige advarsler i likhet med din nære venn "over there"?  En slik politikk har et spesielt navn, nemlig "laizzes faire", "la det skure og gå politikk".  Men det kjenner du vel sikkert til? 

§ Du skryter av at Norge fører en offensiv miljø- og klimapolitikk med import av elbiler. Joda, elbiler er bra for miljøet, men de daler jo ikke ferdig produsert ned fra himmelen. I følge forskning.no, m.fl. blir rundt 6 TONN klimagasser tilført atmosfæren under produksjonen av en vanlig personbil, og 15-20 TONN klimagasser blir avgitt under produksjonen av ett stk. elbilbatteri! I 2017 ble det solgt 33.080 elbiler her i landet, så kan du jo sjøl regne ut hva slags klimapolitikk du fører. 

Ikke rart klimaforskerne kritiserer deg og din regjering for å «underkommunisere» i klimapolitikken, det som folk flest kaller «å ljuge». Statsminister Erna Solberg, det er lov å spørre, ljuger du for oss? Ljuger du for det norske folk?

§ Nå har du brutt norsk basepolitikk og tillater USA å slå seg ned med soldater og våpenlagre både i Trøndelag og i Troms. Du gir bort Rygge flyplass til USA sine F-35 kampfly, verdens beste angrepsvåpen i følge Pentagon. 

Du stiller landet vårt til disposisjon for tidenes største militær øvelse med rundt 50.000 soldater, 70 krigsskip og 150 kampfly. Vi blir også beæret med det atomdrevne hangarskipet «USS Harry Truman» med flere kampfly ombord enn hva det norske flyvåpenet disponerer, nok et brudd på norsk lov. Skipets navn er til ære for presidenten som ga ordre om å slippe atombomber over Japan! At øvelsen er ledet av USA ved admiral James G. Foggo er vel ingen overraskelse... 

Det skal øves på å forsvare Norge mot vår nabo i øst som har et militært budsjett på 7 prosent av NATOs. Et land med en økonomi som er helt avhengig av et godt politisk og økonomisk samkvem med Vest Europa. Du opptrer som ei lydig bikkje til historias største krigsmaskin.  Du gjør landet vårt til en vasallstat under et desperat USA på jakt etter nye konflikter og kriger.

Unnskyld at jeg spør, har du gått fra all vett og forstand? Eller er du rett og slett blitt «satt ut»?, fratatt både makt og myndighet?

http://kjellshvamenerua.blogspot.com

Mitt fjerde brev til Gud...

Hvis du virkelig er en universal, en kosmisk guddom, så er du vel også ansvarlig for resten?

Hei igjen.

Da sa du: Det bli lys! Og det ble lys. Og Gud så at lyset var godt, og Gud skilte lyset fra mørket. Og Gud kalte lyset dag, og mørket kalte han natt. Og det ble aften, og det ble morgen, første dag (1. Mosebok).

Ja, sånn har vi lært det siden det står skrevet i boka di, i Bibelen. Men den forklaringa er nok i enkleste laget for vi har tatt rede på hva som er lys og hvordan det dannes. Lyset er nemlig en ørliten del av den fjerde og siste naturkraften i universet, den elektromagnetiske strålingen. Vi har jo før nevnt de tre andre; svak og sterk kjernekraft og gravitasjonskraften, eller tyngdekraften som den også kalles.

Siden strålingen kalles elektromagnetisk tyder det på at elektrisitet og magnetisme er to sider av samme sak. Og det er det. Det er derfor dynamoen får pæra til å lyse, og elektromagneten til å løfte flere tonn. Den elektromagnetiske strålingen har et enormt spenn i bølgelengder fra den største radiostrålingen på flere tusen meter og ned til gammastråling på alt under ti billiontedels meter. Radiostrålingen bruker vi blant annet til radio, TV, telefon og Internet. Strålingen sprer seg i rommet med en hastighet på 300.000 km/s, drøye åtte minutter fra sola til jorda. Det vi kan se av den elektromagnetiske strålingen, det vi kaller lys, har bølgelengder fra rødt på 700 milliarddels meter til fiolett på 400 milliarddeler av en meter, og innenfor det intervallet finner vi bølgelengdene til alle regnbuens farger.

Og hva så?

Jo, fordi dette har noe med deg å gjøre. Vi har nemlig tatt rede på den elektromagnetiske strålingens opprinnelse. Den startet samtidig med Big Bang. Vi kaller den kosmisk bakgrunnsstråling, og den kan både høres og måles nesten 14 milliarder år etter eksplosjonen! Igjen vekkes mistanken om en gründer, om en som konstruerte de kreftene som bærer oppe hele kosmos og som alt liv på denne planeten er avhengig av - og sannsynligvis også på mange andre planeter.

Kjære Gud, jeg stiller igjen disse klassiske spørsmål; Satte du i gang denne eksplosjonen sammen med en plan for hvordan den skulle utvikle seg? Eller er du sjøl et resultat av eksplosjonen og underlagt de samme naturlover uten å forstå hvorfor det smalt? Er du sjøl også et resultat av rein og skjær flaks?

Hvis du virkelig er en universal, en kosmisk guddom, så er du vel også ansvarlig for resten? Ja, for vårt univers, det synlige som jeg er en del av, utgjør jo bare knappe fem prosent av hele kosmos. Det har vi tatt rede på. Resten kaller vi mørk energi og mørk materie fordi vi ikke kan se det. Fordelingsnøkkelen er omtrent slik: vårt synlige univers 5 prosent, mørk materie 25 prosent og mørk energi 70 prosent.

Dette er spennende, og forskningen er allerede i full gang, i CERN selvsagt. Gjett hva vi skal ta for oss i neste brev... Vi snakkes, hilsen Kjell.

http://kjellshvamenerua.blogspot.com

Hva i svarten holder vi på med?

Men hvem skal vi frykte, hvem skal angripe oss, Sverige eller Finland?

«Trident Juncture 2018» kalles den. Jeg har funnet at «trident» er navnet på våpenet til havguden Poseidon, en lystregaffel med tre spisser. «Juncture» må bety noe som fellesskap på et gitt tidspunkt, eller? I alle fall snakker vi om tidenes største NATO øvelse med USA som lagfører sammen med nestkommanderende Jens Stoltenberg, generalsekretær i NATO.

Det skal øves på å forsvare Norge med over 40.000 soldater, 70 krigsskip og 150 kampfly. Ja, selvsagt koster det flesk, eksakt hvor mye får vi vite når øvelsen er over.

Men hvem skal vi frykte, hvem skal angripe oss, Sverige eller Finland? Nei, selvsagt er det Russland. Nå har vi blitt hjernevasket av vestlige media så lenge at vi snart begynner å tru det sjøl. Men la oss ta en titt på denne «fienden» vår:

Russland er verdens største land med 142 millioner innbyggere, en republikk med Vladimir Putin som president. Russlands militærbudsjett utgjør kun 7 prosent av NATOs militære budsjetter, og 3,8 prosent av verdens samlede militære utgifter. Russland ruster ned med 20 prosent reduksjon i forsvarsbudsjettet for 2017, det største kuttet i militærutgiftene av alle verdens land.

Fienden vår har aldri angrepet et vestlig land, men har sjøl blitt angrepet flere ganger, som av Napoleon med sin hær i 1812, av Storbritannia, Frankrike og USA i 1918, av Hitlers Tyskland i 1941. Som kjent maktet den røde arme å nedkjempe nazi-Tyskland til en pris av 27 millioner drepte russere/sovjetere. Det var forresten Russland som befridde Nord-Norge i 1944 fra den tyske okkupasjonen, det kostet livet til over 2000 unge russiske soldater.

På den andre siden finner vi NATOs 29 medlemsland med USA i spissen, krigsmaskinen som har angrepet 34 land siden 1945. USA står for 35 prosent av verdens militære budsjetter som sammen med NATO utgjør over halvparten av alle verdens militærutgifter. Samtlige NATO land ruster kraftig opp militært og som nå omringer Russland fullstendig med sine militære installasjoner og baser, merket USA/NATO. Norge er i så måte den flinkeste i hele NATO klassen. En gammel og velkjent krigskunst er jo beleiring, det samme som å sulte ut fienden til overgivelse. Er det også taktikken til USA/NATO i forhold til Russland? Ikke bare militært, men også med sine økonomiske sanksjoner?

Det er også verd å nevne at Russlands president Putin ble gjenvalgt for fjerde gang i år med 76,67 prosent av stemmene etter en rekordhøy valgdeltakelse. Når han reiser rundt i eget land, eller besøker andre, så har han med seg 2 to sikkerhetsvakter. Når USAs president Trump forlater Det hvite hus har han med seg en hel hær med politifolk, sikkerhetsvakter og soldater. Hvorfor? Land han vil besøke gruer seg fordi det koster en formue å ta vare på presidentens sikkerhet, i tillegg forlanger han tilgang på golfbaner!

Norge definerer USA som sin nærmeste venn og beskytter. Beskytte oss mot hvem? Kanskje vi snart må innse at det er USA sjøl vi må beskytte oss mot? Det er i alle fall på tide å spørre oss sjøl som nasjon, hva i svarten er det vi holder på med?

http://kjellshvamenerua.blogspot.com

Mitt tredje brev til Gud...

Men det må være lov å spørre, ville du allikevel kunnet eksistere?

Hei igjen,

som du sikkert husker fra mitt første brev er det egentlig et paradoks å skrive til deg som om du er en personlig gud, siden jeg ikke tror på deg som sådan. Jeg er jo overbevist om at det er jeg som skaper deg i mitt bilde, og ikke omvendt.

Siden jeg er meg bevisst et individ som lever, som har en fødsel og en død sammen med en brukbar fantasi, så blir resultatet en gud som deg. Det vil si en overskridende, allmektig person som styrer alt. At du er en mann er ingen tilfeldighet, du ble jo skapt av patriarkatet for omtrent seks tusen år siden og har siden trivdes utmerket i de mannsdominerte samfunn, spesielt innen presteskapet...

Men la oss fortsette litt mer fra siste brev. Vi vet altså at uten den sterke kjernekraften kunne ikke atomkjerner blitt dannet siden de positivt ladde protonene frastøter hverandre. Og siden den kalles sterk kjernekraft, finnes det sannsynligvis en svak en også? Og det gjør det. Den sterke kjernekraften er 10 billioner ganger sterkere enn den svake, et tall med 13 nuller. Men takket være den svake kjernekraften får vi radioaktivitet, enda en forutsetning for dannelsen av liv. Vær nå helt ærlig, fant du opp den også?

Vi vet at universet, kosmos, ble dannet og består takket være en rekke kritiske forhold mellom partikler, mellom krefter, mellom energiformer, mellom ulike masser. Uten disse kritiske konstantene, ca. førti i tallet, ville vi ikke hatt et univers. Og jeg ville ikke ha kunnet sitte her og skrive til deg, nettopp fordi jeg ikke eksisterer.

Men det må være lov å spørre, ville du allikevel kunnet eksistere?

Dersom eksplosjonens strålingsenergi ikke hadde blitt omdannet til faste grunnstoffer, ville vi ikke fått planeter, og dermed intet liv. Ikke rart fysikerne postulerte hypotesen om en partikkel som skulle sørge for at stråling gikk over til masse, den som skaper gravitasjon. «Gudspartikkelen» ble den kalt, altså til ære for deg.

Den er funnet! For seks år siden kunne fysikerne i CERN juble over bekreftelsen på teorien som geniet, fysiker, matematiker, astronom, Albert Einstein, formulerte allerede i 1905, den berømte Relativitetsteorien.

Han påsto nemlig at masse og energi er to sider av samme sak der forholdet ble uttrykt med den berømte formelen E = mc2. E er energi, m er masse og c er lyshastigheten. Siden massen skal ganges med lyshastigheten i kvadrat får vi noen enorme energimengder. I følge formelen vil 1 gram stoff tilsvare en energi på 25 millioner kilowattimer, 25000000 kWh!

Kjære Gud, masse og energi er altså to sider av samme sak.

Da er det fristende å spørre om kropp og sjel, legeme og ånd, også er to sider av samme sak? Er det den vekselvirkningen som skaper det vi forstår med bevissthet?

I så tilfelle er min bevissthet en del av kosmos siden vi er bygget over samme lest. La meg kalle det en kosmisk bevissthet...

Gjett om jeg skal konfrontere deg mer om akkurat det.

Men først må vi gjøre oss ferdig med fysikkens lover, de som styrer både universet og mitt eget liv. Vi snakkes i neste brev. Hilsen Kjell.

http://kjellshvamenerua.blogspot.com

Jens Stoltenberg, hvor mange liv har du på samvittigheten?

Afrikas mest velfungerende land ble bombet sønder og sammen.

Dreper du et menneske blir du kalt en morder og må ta din straff. Dreper du flere blir du kalt terrorist og må ta din straff. Men gir du ordre om å drepe flere tusen blir du hyllet som en besluttsom statsminister.

Våren 2011 påsto Frankrikes president, Nicolas Sarkozy, og USAs utenriksminister, Hillary Clinton, at Libyas diktator Gaddafi truet med å massakrere demonstranter. Nobels fredsprisvinner, USAs president Barack Obama, mobiliserte NATO med ordre om å bombe Libya. Ordren gikk også til daværende statsminister i Norge, Jens Stoltenberg (AP), som lystret lik en lydig hund. Han ga seg ikke engang tid til å samle Stortinget for å få dets mandat, men kontaktet de øvrige partier med SMS meldinger om at Norge var klar for bombing av Libya.

Seks F-16 kampfly gikk på vingene som fra 21. mars til 31. juli i 2011 utførte 2820 skarpe oppdrag sammen med 588 bombeslipp over Libya. Pilotene sto fritt til å vurdere hva som fortjente ei bombe eller to, et sykehus eller et gravfølge for eksempel. Det er jo menneskelig å feile...

Statsminister Stoltenberg konkluderte: «Takket være bombingen av Libya fikk våre piloter verdifull kamptrening». Nåværende utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) konkluderte slik: «Operasjonen i Libya var på mange måter svært godt gjennomført. I Norge er vi med god grunn stolte av vår innsats». Ja, Norge var faktisk den flinkeste i NATO-klassen som vanlig, og Jens Stoltenberg ble belønnet med stillingen som generalsekretær i NATO.

Men så viser det seg at Gaddafi ikke løsnet skudd mot demonstranter, ingen massakrer fant sted. Begrunnelsen for NATOs bombing av Libya var jo å beskytte sivilbefolkningen. Akkurat det ble snart avslørt som ren løgnpropaganda, hvilket er helt i tråd med oppskriften til USA når nye land skal angripes. Det var nemlig et regimeskifte i Libya som var det reelle motivet. Diktator Gaddafi skulle drepes, hvilket han ble sammen med flere familiemedlemmer, og erstatte regimet med et mer vestlig orientert.

Hvorfor det?

Libya er et oljerikt land med 40 prosent av Afrikas oljereserver og en viktig eksportør av olje til Frankrike. Prisen på olje steg betraktelig da Gadaffi reduserte utvinningen, noe som president Nicolas Sarkozy likte svært dårlig. Det ble også kjent at Gaddafi planla å forlate dollaren som internasjonal handelsvaluta. Den skulle erstattes med en egen afrikansk valuta, konvertibel med det enkelte lands gullreserver. Det likte USAs utenriksminister Hillary Clinton svært dårlig.

Afrikas mest velfungerende land ble bombet sønder og sammen. Vi vet ikke engang hvor mange tusen sivile som ble drept, hvor mange tragedier som ble skapt, hvor mye infrastruktur som ble ødelagt. Vi vet bare at landet er totalt ruinert, og har blitt en base for IS og al-Qaida, for menneskesmuglere og en rekke jihadistiske militsgrupper. Ingen NATO land har rakt ut en hjelpende hånd til oppbygging. Det eneste som interesserer oss er å hindre flest mulig libyske flyktninger i å nå europeiske strender.

Jens Stoltenberg, du er en kynisk USA lakei som bør stilles for en krigsforbryterdomstol!

http://kjellshvamenerua.blogspot.com

Mitt andre brev til Gud...

Men det som er helt sprøtt er dannelsen av atomer cirka 400.000 år etter eksplosjonen!

Hei igjen,

i mitt forrige brev ble du mistenkt for å ha en finger med i spillet i forhold til dannelsen av vårt univers. Vi kikker deg nemlig mer og mer i kortene takket være en avansert forskning med en fantastisk teknologi. Blant annet har vi disse kjempeteleskopene som går i bane rundt jorda, Hubble- og Planck teleskopene, som kan se hva som skjedde noen hundre tusen år etter eksplosjonen. Nå er det ikke lenger noen tvil, universets fødsel er datert til omtrent 13,7 milliarder år siden ved en kjempeeksplosjon som kalles Big Bang.

Det som eksploderte var en ufattelig høy konsentrasjon av energi med en temperatur på mange milliarder grader, på størrelse med et knappenålshode. Det vet vi, og vi vet hva som skjedde brøkdelen av et sekund etter eksplosjonen. Det har vi tatt rede på gjennom de eksperimenter som utføres i CERN. Der står verdens største maskin, Large Hadron Collider, LHC, som akselererer verdens minste partikler opp mot lysets hastighet for så å la de kollidere med hverandre. Sånn får vi vite hvilke partikler som ble dannet under og etter eksplosjonen. Imponert?

Men det som virkelig styrker mistanken mot deg som en igangsetter, er alle disse kritiske faktorene som ble tilfredsstilt, og som var betingelsen for at vårt univers skulle bli dannet. Astrofysikere, med Stephen Hawking i spissen, påstår at sjansen for at Big Bang skulle resultere i et univers av vår type er som en til en milliard, som 1:10^9. Snakk om flaks! Eller?

Hvis eksplosjonens hastighet ut i rommet, ekspansjonstakten, hadde vært en milliard del mindre, ville det gryende universet ha kollapset med det samme. Altså mislykket.

Hvis ekspansjonstakten hadde vært en milliard del større, ville universet bare bestå av strålingsenergi og tynne gasser. Altså mislykket.

Det er jo helt fantastisk at forholdet mellom materie og antimaterie, som mellom elektroner og positroner, skulle vippe over til vår fordel og danne vårt synlige univers. Det betyr at Big Bang måtte inneholde en liten mengde mer materie enn antimaterie. Og takk for det! Dan Brown har jo gjort greit rede for antimaterie i boka «Engler og demoner».

Men det som er helt sprøtt er dannelsen av atomer cirka 400.000 år etter eksplosjonen. Da var temperaturen falt såpass mye at det ble dannet kvarker, elektroner, protoner og nøytroner. Vi vet jo at atomets kjerne består av positivt ladde protoner.

Alle som har prøvd å presse to like magnetpoler mot hverandre erfarer at de frastøter hverandre. Men hvordan kan da en atomkjerne bestå med flere like positive ladninger uten å sprenges i filler? Jo, da dukket det plutselig opp en spesiell kraft som er sterkere enn de kreftene som frastøter, den såkalte sterke kjernekraften. Kjære Gud, akkurat det der er nok til å skape tvil hos den mest ihuga ateist. Vi får dvele mer ved det i neste brev. Hilsen Kjell.

http://kjellshvamenerua.blogspot.com

John McCains død tvinger fram et verdivalg!

Men størst berømmelse og respekt fikk senatoren da han kalte sin egen president for landsforræder!

Senator McCain døde 25. august, en erkekonservativ, republikansk politiker med bakgrunn som marineflyger. Han deltok i teppebombingen av Vietnam før han ble tatt som krigsfange. Nå etter sin død blir han hyllet av både demokrater og republikanere, og selvsagt av den norske regjering med tilhørende statskanal, NRK.

Som politiker nektet han kvinner selvbestemt abort. Han sørget for å beholde lover som konkluderer med dødsstraff. Han fikk mye oppmerksomhet da han stemte mot president Donald Trump sin rasering av helsereformen som tidligere president Obama innførte, den såkalte «Obamacare». Hvorfor? Jo, fordi han ville ikke redusere, men heller fjerne hele ordningen med helseforsikring! McCain ville at de fattigste, det vil si 20 prosent av USAs befolkning, skulle få skattelette slik at de sjøl kunne kjøpe sine helseforsikringer. Og skattelette fikk de, men aller mest til de aller rikeste!

Allikevel er det McCains militaristiske løsninger på enhver konflikt som han blir husket mest for, og det med slagordet «Bomb them back to the stone age». Under et intervju på «60 minutes» ble han spurt om det var verdt prisen at 500.000 irakiske småbarn døde som følge av underernæring og mangel på medisiner etter at USA invaderte Irak. Senatoren svarte uten å blunke; YES! Ikke rart han fikk tilnavn som «krigshisser» og «blodtørstig drapsmaskin».

Senator McCain foreslo for Kongressen å bombe disse landa tilbake til steinalderen: Irak, Afghanistan, Libya, Kosovo, Nigeria, Bosnia, Nord Korea, Iran, Russland, Sudan, Mali, Kina, m.fl.

Takket være krigshisserens politiske innsats forsyner USA sin nære allierte, Saudi-Arabia, med våpen for å kunne fortsette folkemordet i Jemen (også med norsk produserte våpen). Det må være lov å spørre hvor mange menneskers liv har han tatt?, hvor mange ufattelige tragedier har han skapt?

Men størst berømmelse og respekt fikk senatoren da han kalte sin egen president for landsforræder! Årsaken var det to timer lange møtet mellom president Donald Trump og Russlands president Vladimir Putin, hvilket Trump betegnet som svært vennligsinnet. Russland er nemlig USAs viktigste fiende og begrunnelse for å holde krigsmaskineriet i gang. Å gjøre seg til venns med Russland og Putin vil med rette blitt katastrofalt for USA og for «det militær-industrielle kompleks».

Dette er mannen med sine verdier som under bisettelsen ble hyllet som «Det uovertrufne eksemplet på menneskelig anstendighet». NATOs generalsekretær, Jens Stoltenberg sier det slik: «Han vil bli husket både i Europa og Nord-Amerika for sitt mot og sin karakter...». Statskanalen, NRK, hyller han med ordene til tidligere USA korrespondent Tove Bjørgaas: «Han var en hedersmann! Han hadde livskunnskap og medmenneskelighet». Vår mørkeblå regjering gir han denne gravskriften med ordene til utenriksminister Ine Eriksen Søreide: «Hans virke i ord og handlinger lyser langt utover USAs grenser og bør stå til inspirasjon for oss alle».

Aldri så galt så godt for noe, heter det. McCains død blottlegger hvilke verdier som er bærer av det USaiske samfunn, og som støttes av den mørkeblå, norske regjering. Jeg for min del blir ikke inspirert av denne «hedersmannen». Tvertimot, så føler jeg bare en dyp forakt for dette kristne menneske med alle sine såkalte verdier!

http://kjellshvamenerua.blogspot.com

Mitt første brev til Gud...

Brevet til deg er selvsagt skrevet med det forbehold at du virkelig eksisterer og kan lese. Samtidig virker det litt dumt å si noe sånt når jeg, og mange med meg, ikke lenger tror at du er en persongud. Du er nok noe mye større enn som så, men det får vi komme tilbake til etterhvert...

Men jeg kan ikke fri meg fra å tenke på hvor mye dævelskap som har blitt gjort og gjøres i ditt navn. Jødefolket ropte på Jahve når de kriget mot nabostammer, europeerne sverget til Gud da de «kristnet» resten av verden med korset i den ene handa og sverdet i den andre. Muslimene roper på Allah, de som fortsatt har en lang vei å gå i kampen for å detronisere deg. Som du vet ble Islam grunnlagt 600 år etter vår tidsregning.

Apropos Jesus, din egen sønn. Jeg har lært at du tok livet av han ved å spikre han opp på et stort trekors. Og det som et symbol på din kjærlighet! Er det sant?

Jeg har også lært at han gjorde mange merkelige ting, såkalte mirakler. Han gikk på vannet, han mettet fem tusen med noen få fisker, han gjorde vann om til vin etc. Akkurat det trikset med vann til vin kunne jeg også tenkt å lære meg...

Kanskje ikke så rart muslimer, buddhister, hinduister og andre «hedninger» synes vi kristne er noen snålinger som tror på alt det der. Ja, han sto jo opp fra de døde også og dro nesten direkte opp til himmelen. Det er jo helt u-trolig!

Og så har du også skapt oss, har jeg lært. Ja, alt som er av liv på denne planeten. Men, unnskyld at jeg sier det, du kunne vel ha fantasi til å gjøre det litt mindre brutalt? Jeg tenker på at livet du skapte må opprettholde livet sitt ved å ta andres liv, og ete det. Et gigantisk, makabert etegilde, spør du meg. Noe av det verste i så måte er jo den sorte enke, edderkopphunnen som eter elskeren sin etter et vellykket samleie! Jeg som er hankjønn får jo nesten hokjønnsfobi (jeg sa nesten...).

Og tro det eller ei, det står fortsatt høyt utdanna mennesker i store gudshus og prediker om både deg og sønnen din, om synd og frelse, om himmel og helvete og om det som verre er. Du skjønner jo sjøl hvor enormt knugende og undertrykkende en slik tro virker på det enkelte menneske. Ja, helt ekstremt blir det når presteskapet advarer oss om at du kan både lese alle våre tanker og se alle våre handlinger. Herregud, sier jeg for å bruke et uttrykk som hører til i de kretser, det er jo helt forferdelig å bli overvåket 24 timer i døgnet. Da kan vi snakke om terror! Selv PST vil nok ikke gå så langt i sin iver etter å overvåke oss. Men nok om det i denne omgang.

Vi mennesker har utvidet gudebildet fra en stein til et fjell til en himmelsk gud. I vår tid er vi modne nok til enda en utvidelse takket være en forskende vitenskap. Vi kan stille slike spørsmål som: Hvorfor er det noe i stedet for ingenting? Hvorfor trakk vi vinnerloddet når sannsynligheten for å danne vårt univers er som en til en milliard? Ikke rart mange mistenker deg for å ha en finger med i spillet, men det får vi dvele mer ved i neste brev. Vi snakkes, hilsen Kjell.

http://kjellshvamenerua.blogspot.com

Det er fluer på Mars!

Men hvorfor og hvordan ble vi delt opp i kjønn?

Roboten på planeten Mars har filmet et fluelignende insekt. Alle verdens medier kunngjør sensasjonen med krigsoverskrifter «Det er liv i Universet»! «Vi er ikke alene»! Biologer og astronomer går helt bananas. Presteskapet derimot blir skuffet, det passer liksom ikke helt inn i deres religiøse verdensbilde... Flua på Mars vekker oss opp til en ny undring og ærbødighet over livet som forplanter seg til religioner, til vitenskap og filosofi.

Joda, livet oppsto nok i havet, de fleste forskere er enig i det, sånn rundt fire tusen millioner år siden. Utviklingen av livet, som vi kaller evolusjonen gjenspeiler seg i fosterets utvikling. Vi gjennomgår faser med anlegg for gjeller, svømmeføtter og hale. På et stadium er det vanskelig å skille oss fra et grisefoster, for så bli mer apelignende. De to prosentene av genmaterialet som skiller oss fra sjimpansene, sørger for at vi blir til det vi er, nemlig mennesker. At vi har valgt å titulere vår egen art med «Homo Sapiens = Det kloke menneske», kan vel diskuteres...

Evolusjonen viser seg også i våre gener. Nesten hele livsmolekylet DeoxyriboNucleicAcid, DNA, viser seg å være gått ut på dato. Det er gener som sørget for overlevelse under evolusjonens nådeløse «Survival of the fittest». Det naturlige utvalg ble også støttet av positive mutasjoner, det vil si plutselige forandringer i genene som forsterket individets evne til å overleve. Homo Sapiens er sannsynligvis også et resultat av en positiv mutasjon for rundt 70.000 år siden. En mutasjon som forbedret evnen til å kommunisere, til å utvikle et språk for samhandling, for læring, for organisering, for hukommelse. Sammen med våre fantastiske redskaper distanserte vi oss fra resten av dyreriket. Redskaper? Tja, vi hadde vel ikke hatt noen mulighet for å utvikle sivilisasjoner uten våre fantastiske griperedskaper, våre hender. De som er i stand til å holde skalpellen støtt i kirurgens hand eller feste grepet i tømmerhoggerens øks. De som også kan knyttes til et slagvåpen.

Men hvorfor og hvordan ble vi delt opp i kjønn? Det er jo en kritisk måte å formere seg på. Først må våre gener som jo er pakket inn i 46 kromosomer bli kopiert for så deles inn i 23 kromosomer. Det foregår henholdsvis i kvinnens eggstokker og i mannens testikler. Så skal disse kromosomene settes sammen igjen under befruktningen, der ei sædcelle smelter sammen med et egg til ei ny celle med 46 kromosomer. En zygote som nå skal dele seg noen milliarder ganger for å bli til deg og meg, og det med et bestemt utseende og design. Ikke rart det kan gå galt noen ganger...

Og tenk på hvordan evolusjonen har skapt den livskraftige balansen mellom fotosyntese og forbrenning. Plantene sørger for en kjemisk reaksjon mellom karbondioksid og vann med lyset som energikilde. Resultatet blir glukose og gassen oksygen. Dyra tar til seg næring som brytes ned i kroppen til glukose. Glukosen forbrennes hos oss ved 37 grader, takket være oksygenet som vi puster inn. Det gir oss energi til å vokse, til å arbeide, til å danse... Nå trenger vi ei «flue på Mars» som forhåpentligvis kan få oss til å hegne om livet, få oss til å ta vare på livet på jorda vår, få oss til å bli mer ærbødige over vår egen eksistens. For husk neste gang du slår i hjel ei flue, så knuser du et mirakel...

http://kjellshvamenerua.blogspot.com

Velstand reduserer Guds makt, unntatt...

Gudfryktighet skal jo innebære nestekjærlighet og respekt for skaperverket, men. 

Det er stadig flere som vender han ryggen. Ja, for det er vel en han? 

For noen år siden var det en kunstner i USA som fremstilte Gud på et maleri som ei stor, frodig og naken afrikansk dame, mørkebrun i huden med langt hvitt hår og et godmodig smil. Kunstneren ble arrestert og anklaget for blasfemi, gudsbespottelse. Så da er det sikkert en han.

Apropos Gud og USA så har det amerikanske Pew Research Center foretatt en undersøkelse om menneskers holdninger til religion i 106 land. Undersøkelsen avslørte at jo fattigere landet er jo flere religiøse mennesker. Afghanistan topper statistikken med 96 prosent som sier at de ber daglig til Allah. I den andre enden finner vi de rikeste landa i Vest-Europa. Norge blir mer og mer hedensk og ligger nå på 18 prosent av befolkningen som daglig ber til Gud. Tendensen er klar, jo større velstand, jo mindre behov for en religiøs tro. Og det med et veritabelt unntak, nemlig amerikanerne bosatt i USA, USanerne.

55 prosent av USanerne oppgir at de tror på Gud og skaperverket, og at de ber til Gud hver eneste dag. Det er langt over gjennomsnittet av verdens land. USA er også landet med flest trosretninger og religiøse sekter. Her finner vi de helt ekstreme som gjerne tar initiativet sjøl til å fremskynde dommedag. Minst 5.700 katolske prester i USA er blitt anklaget for seksuelle overgrep mot barn, de fleste gutter. Tydeligvis et pedofilt presteskap som misbruker Markusevangeliets tekst «La de små barn komme til meg...» (5,22-43). Naturlig nok titulerer USA seg sjøl for «Gods own country», noe som må tolkes dithen at USanerne er et gudfryktig folkeferd. Eller?

Gudfryktighet skal jo innebære nestekjærlighet og respekt for skaperverket, men. Men desto merkeligere blir det når USA er spesialist på «total krigføring», hvilket også kalles terrorbombing av befolkningen. For å kunne utslette sivile i andre land kreves det en betydelig menneskeforakt, en forakt for «de andre».

Massedrap på sivile ble en militær strategi for avskrekking som USA tok i bruk under andre verdenskrig, og som kulminerte med atombombene over byene Hiroshima og Nagasaki. 200.000 mennesker døde momentant, og like mange døde i tiden som fulgte på grunn av den radioaktive strålingen. Terrorbombing er en effektiv militær strategi som USA fortsatt tar i bruk, gjerne med droner. Likvideringen av sivilbefolkningen i Mosul er et godt eksempel.

Det er også påfallende at USA er ekspert på å angripe andre land basert på løgn og bedrag, gang etter gang, 34 ganger etter 1945. Et gudfryktig land må da kjenne til Moselovens bud nr. 7 «Du skal ikke lyve» og bud nr. 4 «Du skal ikke slå ihjel». Bud nr. 6 «Du skal ikke stjele» burde også hindre den militære supermakta i å tilrane seg andre lands ressurser.

Men det verste er at «Guds eget land» ikke holder seg til det første budet «Du skal ikke ha andre guder enn meg»! I stedet dyrker «God bless America» pengeguden Mammon med tilhørende dans rundt gullkalven.

http://kjellshvamenerua.blogspot.com

Les mer i arkivet » Mars 2019 » Februar 2019 » Januar 2019
Kjell Lindberg

Kjell Lindberg

70, Sandefjord

Jeg er alminnelig interessert i samfunn og politikk med særlig oppmerksomhet til natur, økologi og klima, ellers skriver jeg om det som faller meg inn med forhåpentligvis litt til ettertanke...

Kategorier

Arkiv

Siste innlegg

Siste kommentarer

Lenker